הדפסה

א.ר. יוסף הנדסה בע"מ נ' "אל קסום"

א.ר. יוסף הנדסה בע"מ
המבקשת
נגד

המועצה האזורית "אל קסום"
המשיבה
נוכחים: עו"ד יוסי עטון - בשם המבקשת
עוה"ד יצחק ששון ודורון קורן – בשם המשיבה
<#1#>
פרוטוקול
עו"ד עטון:
לאור המלצת בית המשפט, אנו נסכים כי 300,000 ₪ מתוך הכספים שעוקלו בתיק זה ישוחרר כנגד התקנת מזגנים בבית ספר מכחול.
באשר ל-2.5 מליון ₪, אנו נסכים לשחרר סכום זה ולהעבירו למשכ"ל וזאת מבלי שיהא בדבר כדי להודות באיכות וטיב השירותים ומבלי שיהא בכך כדי להודות באיכות הפיקוח של המשכ"ל.
בהמלצת בית המשפט ביחס ל-1 מליון ₪, אנו נסכים כי הסכום ישוחרר ואף כאן בלא שיהא בדבר כדי להודות בחובתה של המועצה לשלם את הכספים וזאת על רקע טענות שיש למועצה ביחס לטיב ואיכות העבודות בבתי הספר נשוא תביעה זו ובבתי ספר נוספים, אותם הקימה התובעת.
בעניין זה נציין כי בימים אלו המועצה עורכת חוות דעת ביחס לכלל בתי הספר ומוסדות הציבור שבנה הקבלן. מחוות דעת ראשוניות ביחס למבנים אלה, עולה כי גם במבנים אלה ישנם ליקויים ועל כן המועצה מבקשת להדגיש שהתשלום בסך מליון ₪, הוא בכפוף לכך שהיא כופרת בזכותו של הקבלן לקבלת תשלום זה.
המועצה תסכים למינוי מומחה מטעם בית המשפט, אולם תבקש שהות בת מספר ימים על מנת לגבש רשימה של 2-3 מומחים שתוגש בתוך 7 ימים לבית המשפט ובמידת האפשר, הדבר יעשה בהסכמה עם ב"כ התובעת.
נבקש כי בהחלטתו של בית המשפט יקבעו לוחות זמנים קצרים להתקנת המזגנים, נוכח מזג האוויר.
כל האמור, בכפוף לקבלת רשות להגן, כפי שהמליץ בית המשפט.
עו"ד קורן:
אני מסכים להמלצת בית המשפט. אני מסתייג מההסתייגויות של חברי.
חברי בטיעוניו באופן מעורפל מעלה כל מיני טענות על פרויטקים נוספים, אני לא יודע ממתי וכמה יש גם חזית שמוגדרת בכתבי טענות. במסגרת ההסכם לא פותחים טענות אלה. וממילא זה חורג באופן קיצוני מהצעת בית המשפט.
אנחנו לא נסכים לשום קיזוז מכל סוג שהוא.
אנחנו נתקין את המזגנים תוך 14 יום.
חשוב לנו להבהיר שלוח הזמנים שצריך להיקבע בהחלטת בית המשפט צריך להיות צפוף מהטעם שהעבודות בפועל בוצעו על ידי נותני השירותים, ספקים סיפקו את המוצרים.

ב"כ הצדדים:
מוסכם בינינו כי לאחר קבלת חוות דעת המומחה ותיקון הליקויים על פי חוות הדעת, ישולמו הכספים לתובעת, כאשר כל צד שומר על זכותו לטעון לגבי ההוצאות.
כמו כן מוסכם בינינו כי המומחה שימונה ילווה את הפרויקט עד סיומו ובכל מחלוקת שתתעורר בעתיד בין הצדדים לגבי טיב ואיכות העבודה של התובעת ביחס לבתי הספר נשוא התביעה, יכריע המומחה והצדדים יפעלו על פי חוות דעתו וחשבונות שאושרו בהתאם לחוות דעתו, ישולמו.
מבקשים ליתן תוקף של ההחלטה להסדר דלעיל.

<#2#>
החלטה
ניתן בזה תוקף של החלטה להסדר דלעיל.
בהסכמת הצדדים ניתנת בזה רשות להגן.
התצהיר על נספחיהם יהוו כתב הגנה בתיק.
בהסכמת הצדדים, הנתבעת תעביר למשכ"ל סך של 2,500,000 ₪, כמו כן תעביר 1,000,000 ₪ לתובעת בכפוף להסתייגויותיה וזאת לא יאוחר מיום 22.12.13
התובעת תתקין לא יאוחר מיום 1.1.14 את המזגנים בבית ספר מכחול ולאחר התקנת המזגנים תשלם הנתבעת לתובעת סך של 300,000 ₪.
הסכומים הנ"ל ישוחררו מתוך הכספים המעוקלים ויש לראות בהחלטה זו ביטול עיקול, ככל שהוא נוגע לסך של 3,800,000 ₪.

בהסכמת הצדדים, ימונה מומחה אשר יבדוק את טיב ואיכות הבניה של בתי הספר, נשוא התביעה, בית ספר מכחול ובית ספר מולדה חינוך מיוחד, כמו גם את איכות המזגנים שהותקו ו/או יותקנו.
הצדדים ינסו להגיע להסדר לגבי זהותו של המומחה, אשר יבדוק את טיב ואיכות הבניה ויודיעו את זהותו עד ליום 22.12.13.

שכרו של המומחה ישולם באופן שהנתבעת תישא בשיעור של 75% והתובעת בשיעור של 25%.

ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר זהות המומחה, יגיש כל צד עד ליום 22.12.13 רשימה של מומחים ובית המשפט יבחר מתוך רשימה זו את המומחה אשר יגיש חוות דעת לבית המשפט.

התיק יובא בפני עם קבלת הודעת הצדדים בדבר זהות המומחה ובכל מקרה לא יאוחר מיום 23.12.13.
<#3#>
ניתנה והודעה היום י"ד טבת תשע"ד, 17/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

הוקלד על ידי סיגלית סטמקר