הדפסה

אתרים חברה לבנייה ונכסים בע"מ ואח' נ' קליט ואח'

בקשה מס' 1

בפני
כב' השופט חננאל שרעבי

המבקשים

  1. אתרים חברה לבנייה ונכסים בע"מ בע"מ .ח 51-371796-
  2. שלומי אלמשלי ת.ז. XXXXXX111
  3. נאזם ספיה ת.ז. XXXXX862

נגד

המשיבים

  1. מזל קליט ת"ז XXXXXX150
  2. גדליהו קליט ת.ז. XXXXX620

החלטה

1. לפני בקשה מיום 18.12.2014, לתיקון הודעת ערעור שהוגשה ביום 9.12.2014 על פסק דינו של בית משפט קמא מיום 12.10.2014, ועל הפסיקתא מיום 20.11.14, מטעמים כדלקמן:

א. הערעור הוגש ביום 9.12.2014. זמן קצר לאחר הגשת כתב הערעור, ולאחר בדיקה משפטית, הבין ב"כ המבקשים כי היה עליו להגיש בקשת רשות ערעור ולא הודעת ערעור. לכן מבקש לתקן את הודעת הערעור ולהגישה כבקשת רשות ערעור.

ב. התיקון האמור מתבקש בתחילת הדרך, כ- 9 ימים לאחר הגשת הודעת הערעור, בטרם נגרמה כל הוצאה למי מהצדדים.

ג. התיקון האמור יתן למבקשים את יומם בבית המשפט.

2. המשיבים מתנגדים לבקשה מהטעם כי בקשת רשות הערעור המבוקשת הוגשה באיחור מטעמים כדלקמן:

א. פסק הדין קמא ניתן ביום 12.10.2014.

ב. למבקשים נודע על פסק הדין לכל המאוחר ביום בו הגישו בקשה למתן פסיקתא בתאריך 19.10.2014 (כלל הידיעה).

ג. למועד שבו ניתנה הפסיקתא או הפסיקתא המתוקנת, אין כל משמעות לצורך מניין התקופה להגשת בקשת רשות ערעור.

ד. על פי תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי יש למנות 30 ימים מיום מתן פסק הדין לצורך הגשת בקשת רשות ערעור. במקרה דנן המועד הסתיים ביום 18.11.2014.

ה. משכך, אם נתייחס למועד הגשת הודעת הערעור בתאריך 9.12.2014, מדובר בהגשה באיחור, ומטעם זה ועקרון סופיות הדיון, יש לדחות את הבקשה הנדונה.

3. המבקשים השיבו לתגובה וציינו כי יש להבחין לעניין מועד הגשת הערעור או הגשת בקשת רשות הערעור, בין פסיקתא "משקפת" לבין פסיקתא "מבהירה או מתקנת".
בפסיקתא משקפת, המועד הקובע הוא מועד פסק הדין. לעומת זאת, בפסיקתא מבהירה או מתקנת מועד הגשת הערעור או בקשת רשות הערעור, המועד הקובע הוא מועד מתן הפסיקתא.
במקרה דנן, ניתנה פסיקתא מתקנת ביום 20.11.2014 וזה המועד הקובע להגשת הערעור או בקשת רשות הערעור. לכן אין מדובר בערעור או בקשת רשות ערעור שהוגשה באיחור.

דיון והכרעה

4. ברגיל המועד להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על פסק דין או החלטה (בהתאמה), הוא מועד מתן פסק הדין או ההחלטה.
יחד עם זאת, על פי תקנה 198(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 "בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין לערוך פסיקתא שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענה, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו...".

5. הפסיקתא יכולה להיות פסיקתא משקפת, היינו – שתשקף את התוצאה האופרטיבית של ההחלטה ללא שינוי, גרי עה או תוספת, אך יכולה להיות גם פסיקתא מבהירה או מתקנת .
היינו – הפסיקתא עשוייה לחרוג מגדר שיקוף של פסק הדין גרידא, ובמסגרתה יכול השופט שנתן את פסק הדין להבהיר את פסק הדין או לפרשו ככל שהיה סתום, או לתקן בו טעויות סופר שנפלו בו.
להבחנה בין פסיקתא משקפת לפסיקתא מבהירה או מתקנת ראה:
רע"א 426/09 סאלח ואח' נגד חברת אזהר, חברה לפיתוח נכסים (פורסם במאגר "נבו").
ע"א 3832/10 מטראני נגד מחלוף ואח' (פורסם במאגר "נבו").
ע"א (ת"א) 2124/08 שלג לבן שירותי כח אדם שמירה ונקיון בע"מ נגד מחמוד ואח' (פורסם במאגר "נבו").

6. הנפקא מינה בין פסיקתא משקפת לפסיקתא מבהירה או מתקנת, באה לידי ביטוי במועד הגשת הערעור או בקשת רשות הערעור על פסק הדין או ההחלטה, שבאו לידי ביטוי בפסיקתא.
היטיב לאתר זאת כב' השופט שנלר בע"א (ת"א) 2124/08 המוזכר לעיל, כדלקמן:

"מכאן לנפקות נוספת שבין הפסיקתות: בפסיקתא מתקנת המועד להגשת ערעור הן על הפסיקתא והן על ההחלטה המקורית ייספר מיום מתן הפסיקתא ולא ממועד מתן ההחלטה המקורית. לעומת זאת פסיקתא משקפת אינה משנה את המועד להגשת ערעור על ההחלטה המקורית...". (ציטוט מסעיף 12 לפסק הדין).

7. במקרה דנן שוכנעתי מתיאור מצב הדברים המפורט בתשובת המבקשים, כי הפסיקתא שניתנה ביום 20.11.2014, היא בגדר פסיקתא מתקנת ולא משקפת, ואבהיר דברי.
ביום 12.10.2014 ניתן פסק הדין.
בסעיף 10 לפסק הדין נתנה השופטת קמא אפשרות לנתבעים להגיש בקשה למתן פסיקתא בצירוף תחשיב מפורט, באשר ליתרת החוב ועקב טעות חישובית שנעשתה בדיון.
ביום 19.10.2014 הגישו המבקשים בקשה למתן פסיקתא בגין הטעות החישובית שנפלה.
ביום 12.11.2014 ניתנה הפסיקתא הראשונה.
ביום 16.11.2014 הגישו המבקשים בקשה לתיקון הפסיקתא, מאחר ונשמט החלק של התשלום לבורר. ביום 16.11.2014 ניתנה החלטת השופטת קמא המתקנת את הפסיקתא בנימוק כי נפלה בה השמטה מקרית אותה יש לתקן.
דא עקא, שגם בפסיקתא מתקנת זו נפלה טעות, שכן נרשם בה שהנתבעים ישלמו לתובעת את שכר הבורר, בעוד אשר היה צריך להיות שהתובעים ישלמו לנתבעים את שכר הבורר.
לכן הוגשה בקשה נוספת לתיקון פסיקתא ביום 20.11.2014 בה התבקש התיקון המבוקש.
ביום 20.11.2014 ניתנה פסיקתא מפורטת ומתוקנת, בה תוקנו הן הטעויות המילוליות והן הטעויות החישוביות.

במצב דברים זה, הפסיקתא מיום ,20.11.2014 לטעמי, היא פסיקתא מבהירה ו/או מתקנת. ככזו המועד להגשת הערעור או בקשת רשות הערעור, על פסק הדין או ההחלטה, צריך להימנות ממועד מתן הפסיקתא האמורה.

לכן, משהוגש הערעור ביום 9.12.2014, אותו מבקשים להפוך לבקשת רשות ערעור תוך תיקון מתאים, יש לומר כי הוגש טרם חלוף המועד להגשת בקשת רשות ערעור.

8. משאלה פני הדברים, לא ניתן לקבל את טענת המשיבים כי חל במקרה דנן עקרון הסופיות, שכן הודעת הערעור (שהוגשה בטעות, שכן היה צריך להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לסעיף 38 לחוק הבוררות, התשכ"ח -1968), הוגשה תוך המועד הקבוע להגשת רשות הערעור. במקרה כזה - המשיבים הבינו או צריכים היו להבין כי המבקשים מעוניינים לנקוט בהליך ערעורי (אך טעו והגישו הודעת ערעור במקום בקשת רשות ערעור), ולכן לא היתה צריכה להיות להם ציפייה לסופיות הדיון.

9. לא נעלמה מעיני גם גישה אחרת הקיימת בפסיקה , על פיה גם פסיקתא מתקנת או מבהירה אינה משנה את מועד הגשת הערעור או בקשת רשות הערעור, שצריך להימנות מעת מתן פסק הדין או ההחלטה המקורית. יחד עם זאת, גישה זו גם נוקטת בגישה מקלה, במקרה דוגמת המקרה דנן, להאריך המועד להגשת הערעור או בקשת רשות הערעור תוך התייחסות למועד מתן הפסיקתא המתוקנת, בהיות מצב דברים זה בבחינת "טעם מיוחד" להארכת מועד (ראה לעניין זה: ע"א 3832/10 המוזכר לעיל, עמ' 10 - 13).
במקרה דנן, גם אם נקבל גישה זו, הרי משהפסיקתא המתקנת ניתנה ביום 20.11.2014, יש מקום לראות בכך "טעם מיוחד" להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור, שהוגש תוך 30 ימים מיום מתן הפסיקתא המתקנת.

10. לאור כל האמור לעיל, ומשלא הובא כל טעם אחר על ידי המשיבים המצדיק את אי -קבלת הבקשה, ולנוכח העובדה כי הבקשה לתיקון הוגשה 9 ימים לאחר הגשת הודעת הערעור, שוכנעתי להיעתר לבקשה, בכפוף לפסיקת הוצאות לטובת המשיבים, שכן בכל אופן הטעות האמורה הצריכה הגשת הבקשה ותגובת המשיבים.

11. על כן כאמור, אני מקבל הבקשה ומורה למשיבים להגיש במזכירות ביהמ"ש בקשת רשות ערעור במקום הודעת הערעור, תוך 14 ימים מיום קבלת החלטה זו.
אני מחייב, המבקשים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות המשיבים בבקשה זו, בסכום של 1,500 ₪, שישולם תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום החלטתי זו ועד ליום התשלום בפועל.

12. המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, ז' שבט תשע"ה, 27 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.