הדפסה

אתלן נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"

התובע
מישל אתלן
על-ידי ב"כ עוה"ד דורון גנסין ואילנית בן עזרא

נ ג ד

הנתבעת
המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"
על-ידי ב"כ עו"ד שלמה שטיינר

פסק-דין

תביעה בגין נזקי גוף על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק).

במהלך הדיון, לאחר שהוגשו ראיות הצדדים והתקיימה ישיבת הוכחות במהלכה נחקרו מרבית עדי התובע, קיבלו הצדדים את המלצת בית-המשפט למתן פסק-דין בתובענה על דרך הפשרה, ללא נימוקים ועל-פי הקבוע בסעיף 4(ג) לחוק (להלן – ההסדר הדיוני).

בגדר ההסדר הדיוני הוסכם בין הצדדים, כי סכום פסק-הדין ייקבע " ...במתחם שבין 1,900,000 ₪ ל – 2,100,000 ₪. מהסכום שייקבע, ינוכו תגמולי המל"ל על-פי חוות-דעת אקטוארית עדכנית מוסכמת... בהעדר הסכמה, יכריע בית-המשפט בעניין האקטוארי על-פי שיקול דעתו. לסכום פסק-הדין יתווסף שכר טרחת עו"ד כחוק" (פרוטוקול מיום 15.6.2014 עמוד 35 שורות 19-9). עוד הוסכם, כי בית-המשפט יתן את פסק-הדין על-יסוד כל המסמכים שהוגשו, לרבות עדויות הצדדים וכן דו"ח חקירה ותקליטור המתעד את התנהגות התובע, שיוצגו לעיון בית-המשפט. על-יסוד ההסדר, כאמור, טענו הצדדים קצרות ובהמשך הובאה התייחסותם לעניין ניכויי גמלאות המל"ל ושכר הטרחה ולאחריהם, הוגש התקליטור לצפייה (דו"ח החקירה מיום 3.4.2012 הוגש במועד מוקדם יותר). משכך, הובא התיק לפניי למתן פסק-דין בפשרה, כמפורט להלן.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, עיינתי בכתבי בית-הדין ובמסמכים שצורפו בתמיכה, התרשמתי מחקירות העדים וסיכום טענותיהם בעל-פה; עיינתי בחוות-דעת המומחים, דו"ח החקירה וצפיתי בתקליטור המתעד את התובע, שקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, המשפטיים והעובדתיים, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם (לעניין השיקולים הנוגעים, ראה, בהרחבה, בפסק דיני, בת"א (י-ם) 5437/01 ניסים חנייה נ' ניידות חב"ד להפצת יהדות ארץ הקודש (30.1.2005)), נתתי דעתי לציפיותיהם הסבירות, התחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות, כמו גם בעצם מתן הסכמתם לפסיקה בפשרה, בתנאים עליהם סוכם, הנני קובע, על דרך הפשרה, כדלקמן:

1. סכום הפיצויים יעמוד על סך של 2,025,000 ₪.

2. בהעדר חוות-דעת אקטוארית, מוסכמת – שקלתי את טענות הצדדים כפי שהובאו בהודעת התובעים ובקשתם למתן הוראות ומנגד, בתגובת הנתבעת להודעה, נתתי דעתי לחוות-הדעת האקטואריות מטעם הנתבעת ומשלא הוגשה חוות-דעת אקטוארית סותרת, לא מצאתי טעם מבורר ועילה מספקת שלא לקבל את טענות הנתבעת לעניין סכומי הניכוי ו"ההקפאה", להלן.

א. סכום הניכוי יעמוד על סך של 954,272 ₪.

ב. סכום ההקפאה יעמוד על סך של 408,717 ₪; זאת עד להחלטה סופית של המל"ל בעניינו של התובע.

ג. סכום הפיצויים בניכוי הסכומים המפורטים בסעיפים א' -ב' לעיל ישולם לתובע בתוך 30 ימים.

ד. בכפוף לקביעת שיעור הנכות על-ידי המל"ל ישולם סכום ההקפאה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, בתוך 30 ימים מיום קבלת החלטת המל"ל לידי הנתבעת.

ה. לסכום הפיצויים בניכוי הסכומים שפורטו, כאמור, כמו גם לסכום ההקפאה (אם וכאשר ישולם לתובע, כולו או חלקו), יתווסף שכר טרחת עו"ד בשיעור של 14.16% (כולל מס ערך מוסף).

3. בנסיבות העניין, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה בהתאם לתקנות האגרות.

ניתן היום, ט' תמוז תשע"ד, 07 יולי 2014, בהעדר הצדדים.