הדפסה

אקסלרוד חיים נ' פרוכטר משה ואח'

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
משה פרוכטר, ת.ז. XXXXXX968
להלן:" החייב"

ובעניין:
עו"ד נפתלי נשר
להלן: "הנאמן"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

החלטה

1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי החייב, שהוכתרה בכותרת "דחופה", במסגרתה עתר החייב להחלפת הנאמן, למינוי נאמן אחר תחתיו ולעיכוב הליכים.

2. במסגרת הבקשה לא ציין החייב, אלו מבין ההליכים המתנהלים כנגדו, מבקש הוא לעכב את ביצועם.

3. בתמצית ייאמר, כי נטען בבקשת החייב, כי מחקירה פרטית שביצע החייב עולה, כי הנאמן הציג לבית משפט הצעה לרכישת אחת מדירות החייב ורעייתו, שניתנה על ידי מכרה של הנאמן, ככל הנראה, אך על מנת ליצור מצג, כאילו יש מתעניינים רציניים לרכישת הדירה, וזאת בחוסר תום לב. עוד ובנוסף, נטען על ידי החייב, כי מדו"ח החקירה עולה, כי המציעה כלל לא מודעת להצעה שהוגשה מטעמה, וכאשר המציעה משתייכת למגזר החילוני, לא ברור כיצד נחשפה למודעה שפורסמה בעיתון חרדי, באשר להליכי מכירת יחידת הדיור.

החייב הוסיף וציין, כי הנאמן עושה כל שלאל ידו בשיתוף עם הכנ"ר, על מנת למכור את דירת מגורי החייב, תוך הסבת פגיעה קשה בחייב, לדירה שאינה מותאמת למגורים, וזאת חרף היעדר תועלת כלכלית ממימוש יחידת הדיור .

החייב הוסיף וטען, כי הנאמן הכשיל הסדר פשרה שהוצע על ידי החייב, לאור דרישה כי תירשם הערת אזהרה על מחצית הדירה לטובת מר שכטר, שעה שב"כ הכנ"ר פנתה למחלקה המשפטית של רשם העמותות ולעמותת החסד "ואהבת", על מנת שאלה לא יסייעו לחייב לצורך עמידתו בהצעת ההסדר.

החייב הוסיף וטען, כי הנאמן גם גרם נזק לחייב ולנושים, בהימנעותו מלקוט בהליכי הוצאה לפועל בתיקים בהם מוגדר החייב כזוכה, ובכך מנע את סילוק חובותיו של החייב וסיום ההליך ללא צורך במכירת הנכס.

4. עוד טרם נתבקשה תגובת הנאמן והכנ"ר, הוגשו תגובת הנאמן וכן תגובת הכנ"ר לתיק בית המשפט , אשר שללו את טענות החייב מכל וכל. בתגובות צוין, כי לכל אורך תקופת הטיפול בתיק התבססה עמדת הנאמן והכנ"ר על שיקולים מקצועיים וענייניים, תוך שהנאמן והכנ"ר עשו כמיטב יכולתם על מנת להגיע למצב הנוכחי, בעוד שהחייב, בהתנהלותו חסרת תום הלב, הביא למצב הדברים הנוכחי.

הנאמן ציין, כי המציעה הינה יזמית ומי שמשקיעה בנדל"ן מניב, כי אין בסיס לטענה, כאילו היא אינה מודעת להצעה שהוגשה מצדה, וכן כי אין כל קשר משפחתי בין הנאמן ובין המציעה. על כן, לעמדת הנאמן, הייתה המציעה רשאית להציע הצעות ועצם היותה אישה חילונית, אינה שוללת ממנה זכות לרכוש את הדירה.

הן הנאמן והן ב"כ הכנ"ר ציינו, כי משיחה שקיימו עם בתה של המציעה, עו"ד גב' לסלי לוי, עלה, כי החייב או מטעמו הציעו למציעה סכום של 100,000 ₪, על מנת שתחזור בה מהצעת לרכישת הדירה. ב"כ הכנ"ר הוסיפה וציינה, כי בנו של החייב, מר צבי פרוכטר, התקשר לטלפון הנייד של ב"כ הכנ"ר וביקש לברר כיצד ניתן להגיע לפשרה בתיק בלא פינוי הדירה.

5. בקשה זו של החייב, אשר כוללת במסגרתה בקשה לעיכוב הליכים, הוגשה על ידי החייב ביום 31/05/15, שעה שעולה מהחלטת בית המשפט העליון ברע"א 1320/15, משה פרוכטר נ' הכנ"ר ואח', מיום 14/04/15, כי על החייב ורעייתו לפנות את יחידת המגורים הגדולה עד ליום 01/06/15 ולמסור אותה לנאמן, כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ.

עד כה הגיש החייב עשרות בקשות, שנועדו כולן על מנת לסכל את ההחלטה שניתנה ביום 19/02/13, במסגרתה התקבלה בקשת הנאמן וניתנה החלטה על פירוק השיתוף במקרקעין. בקשות החייב למנוע את מימוש דירת המגורים הגדולה נדחו בזו אחר זו, וכאמור, אף בית המשפט העליון ברע"א 1320/15 לא שעה לבקשת החייב לביטול הליכי מימוש דירת המגורים .

עיון בהחלטת בית המשפט העליון מעלה, כי במסגרת רע"א 1320/15 טען החייב, בין היתר, כי יש למצות תחילה את הליכי ההוצאה לפועל לצורך גביית זכויותיו בתיקים אלה, בטרם תמומש דירת המגורים, כי דירת המגורים היחידה שנותרה אינה ראויה למגורים וכי הליכי מימוש הנכס הננקטים על ידי הנאמן לא יניבו דיבידנד לנושים. טענות אלה עומדות אף הן ביסוד הבקשה לעיכוב ההליכים, ולאחר שאלה נדחו אחת לאחת בהחלטת בית המשפט העליון מיום 14/04/15, אין בהן כדי להצדיק דיון בבקשה נוספת לעיכוב הליכים, שהגיש החייב בערכאה זו , וזאת ערב הליכי הפינוי.

לנוכח האמור, משהבקשה אינה מגלה נימוקים חדשים, שיש בהם כדי להצדיק את עיכוב ההליכים, הנני מורה על דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע הליכי מימוש דירת המגורים הגדולה, אשר נקבעו ליום 02/06/15.

6. לאחר ששבתי ועיינתי בבקשת החייב, בתגובת הנאמן והכנ"ר, נחה דעתי, כי טענות החייב, הנוגעות לעניין התנהלות הנאמן בהליך, בכל הנוגע להליכי מכר דירת המגורים הגדולה, אינן מצביעות על ניגוד עניינים. זאת ועוד, אין בטענות המועלות על ידי החייב כדי להצדיק את העברת הנאמן מתפקידו.

זאת ועוד, מתגובת הנאמן והכנ"ר עולה, כי מלכתחילה עמדתם הייתה כי לאחר פינוי החייב ורעייתו מדירת המגורים, יבוצע פרסום נוסף של יחידת המגורים, לצורך קבלת הצעות נוספות ולצורך מקסום התמורה שתתקבל ממכירת הדירה.

הגם שלא ראיתי ממש בטענות שמיוחסות על ידי החייב לנאמן, בטוחני כי פרסום מחדש של הדירה ועריכת מכירה פומבית, כפי שהיה בדעת הנאמן והכנ"ר לבצע ממילא עם פינוי החייב ורעייתו מדירת המגורים הגדולה, יש בהם כדי להסיר את חששותיו של החייב, כפי שהועלו בבקשה.

אוסיף ואציין, כי טענות החייב, להיות הצעתה של המציעה הצעה בודדת, הינן מתמיהות, על רקע העובדה, שהחייב ורעייתו לא פינו את יחידת המגורים הגדולה עד היום, סיכלו אפשרות שמציעים פוטנציאליים יבקרו בדירה והקשו על הליכי מימוש הדירה, כפי שפורט בשורה של החלטות שניתנו.

לנוכח כל האמור, משאין בקשת החייב מניחה את התשתית העובדתית ו/או המשפטית, שיש בה כדי לבסס בקשה להחלפת הנאמן ומינוי נאמן אחר תחתיו ומשטענות החייב, לעניין ניהול הליכי הגבייה שניהל הנאמן במסגרת הליכי הוצאה לפועל בתיקים שנרשמו לזכות החייב, נדחו בשורה של החלטות ואף החלטת הנאמן לפעול למימוש זכויות החייב בדירת המגורים אושרה על ידי בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון , הנני דוחה אף את בקשת החייב להחלפת בעל התפקיד.

7. בשלב זה, לא אתייחס למידע שהועלה על ידי הנאמן והכנ"ר בתגובתם, לפיו בתה של המציעה, עו"ד גב' לסלי לוי, הודיעה לנאמן ולב"כ הכנ"ר, כי החייב או מי מטעמו הציעו למציעה סך של 100,000 ₪, על מנת שתחזור בה מהצעת רכישת הדירה, וזאת משטרם היה סיפק בידי החייב ליתן תשובה לתגובת הנאמן והכנ"ר.

8. לנוכח כל האמור, הנני מורה על דחיית בקשת החייב לעיכוב ההליכים ולהחלפת בעל התפקיד.

9. בנסיבות העניין, הגם שאין זה דרכו של בית משפט להשית הוצאות על חייב, הנני מחייבת את החייב לשלם לנאמן וכן לכנ"ר הוצאות בסך של 1,500 ₪ (ביחד, 3,000 ₪), בגין הבקשה.

10. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ה, 01 יוני 2015, בהעדר הצדדים.