הדפסה

אקסלרוד חיים נ' פרוכטר משה ואח'

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
משה פרוכטר, ת.ז. XXXXXX968
להלן:" החייב"

ובעניין:
עו"ד נפתלי נשר
להלן: "הנאמן"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

החלטה

מבוא
1. בתאריך 05/07/15 בוצעה התמחרות במשרדי הכנ"ר, ביחס לזכויות החייב ואשתו בדירה, המצויה ברחוב נתיב אליעזר 1 בחיפה, הידועה כגוש 11188, חלקה 77/28 (להלן: "הדירה"), במסגרתה הציע מר ברוך שכטר תשלום הסך של 715,000 ₪ בתמורה לרכישת הדירה.

2. בעקבות התמחרות זו הגיש עו"ד נפתלי נשר (להלן: "הנאמן") בקשה לאישור הסכם למכירת דירת החייב ואשתו למציע, מר ברוך שכטר, ואילו החייב הגיש בקשה לביטול ההתמחרות.

3. הבקשות נקבעו לדיון בפניי ליום 13/07/15. במסגרת הדיון השלימו הצדדים את טיעוניהם.

4. עיקר הדיון נסוב, כאמור, בבקשת החייב לביטול ההתמחרות, בקשה שהוגשה באמצעות בא כוחו, נתמכה בתצהיר עו"ד טל אדרי ממשרדו של ב"כ החייב, אשר נכח בהתמחרות, כאשר החייב לא צירף תצהיר לתמיכה בבקשה ואף לא התייצב לדיון בבקשה, שהתקיים כאמור ביום 13/07/15.

5. במסגרת הבקשה שהוגשה על ידי החייב נטען, כי יש להורות על ביטול תוצאות ההתמחרות ולערוך התמחרות מחודשת, שכן עו"ד אסידון, אשר משמש אף הוא כבא כוחו של החייב, ישב שבעה על אביו ולא יכול היה להתייצב להתמחרות במועד שנקבע ובקשתו לדחיית מועד קיום ההתמחרות לא נענתה על ידי הנאמן. עוד עולה מהבקשה, כי החייב מלין על כך, כי ההתמחרות התנהלה במשרדי הכנ "ר, על אף העיצומים שהתקיימו באותו יום במשרדי הכנ"ר.

6. כן טוען החייב, כי יש מקום לברר, האם יש קשר משפחתי או אחר בין המציע, מר ברוך שכטר, לבין נושה שנכח בהתמחרות, מר זלמן שכטר, אשר תביעת חובו נדחתה.

7. החייב הוסיף וטען , כי מתצהירו של עו"ד אדרי, הנמנה על עובדי משרדו של ב"כ החייב ואשר נכח בהתמחרות, עולה כי התנהלה ההתמחרות באופן לא חוקי, שכן השתתפו בהתמחרות שני מציעים שלא הגישו כלל הצעות במועד שנקצב, כאשר אחד מהמציעים אף לא צירף כלל המחאה בנקאית כנדרש, והנאמן לא פסל את הצעותיהם על הסף. כן מלין החייב על כך, כי למרות שההתמחרות הייתה קבועה לשעה 12, ביקש הנאמן להמתין להגעת מציעים נוספים וההתמחרות החלה רק בשעה 12:30.

8. עוד נטען על ידי החייב, בהסתמך על תצהירו של עו"ד אדרי, כי במהלך ההתמחרות שוחחו מחוץ לחדר הנאמן ועו"ד גב' לסלי לוי, שהינה באת כוחה ובתה של המציעה, אשר לגביה הציג החייב תמלול, המעיד על קשר עסקי ו/או חברי בין המציעה והנאמן, קשר אשר הנאמן התחמק מלהבהירו.

9. החייב הוסיף וציין, בהסתמך על תצהירו של עו"ד אדרי, כי הותר למציע הזוכה, מר ברוך שכטר, ובחור בשם קייסי, שהציע הצעה מטעם עו"ד חלבי, לצאת במהלך ההתמחרות לדבר מחוץ לחדר, וזאת לאחר התערבות תמוהה של ב"כ הכנ"ר, אשר לטענת עו"ד אדרי היא ועו"ד גב' לסלי לוי לחצו על מר קייסי להפסיק להעלות את הצעתו.

10. החייב טען בבקשה, כי לנוכח הפגמים שמנה, ושעה שחלים על התמחרות דינ י המכרזים והן דיני המשפט הפרטי, כאשר הנאמן מחויב להקפיד על כללי הגינות בסיסיים, יש להיעתר לבקשתו במלואה.

11. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 13/07/15 חזר ב"כ החייב על נימוקי הבקשה וכן הוסיף וציין, כי העובדה, שהושג בגין הדירה מחיר, שהוא פי 70% משוויה, (צ.ל. גבוה ב-70% מהערכת השמאי) כפי שעולה מחוות דעת השמאי מטעם הנאמן, עולה, כי "קרה פה משהו שהוא באמת פנטסטי כביכול", ו"אם ההתמחרות הזאת הייתה נעשית כדת וכדין היה צריך לומר שאפו גדול למי שניהל אותה". ואולם, לעמדת החייב, משאירעו המחדלים , אשר פורטו על ידו בניהול ההתמחרות , יש להורות על ביטולה של ההתמחרות.

12. הנאמן והכנ"ר סברו, כי דין הבקשה להידחות.

לעמדת הנאמן, כל מטרתה של הבקשה, כמו גם כל קודמותיה, היא לסכל את הליכי פשיטת הרגל של החייב ואין מקום להיעתר לבקשה כלל.

יתר על כן, הנאמן סבר כי לנוכח כמות בקשות הסרק, שמגיש החייב, היה מקום מלכתחילה להתנות את הדיון בבקשה לחיוב החייב להפקיד סך של 25,000 ₪ על חשבון הוצאות הנאמן בגין שמיעת הבקשה.

13. הנאמן השיב לטענות החייב אחת לאחת. באשר לאי דחיית מועד ההתמחרות, ציין הנאמן, כי לא ניתנה החלטה שיפוטית, המורה על עיכוב ההתמחרות, בדיון נכח עו"ד אדרי ממשרדו של עו"ד אסידון, ב"כ החייב, ואף אחד המציעים הודיע לנאמן מראש, כי עליו להימצא בחו"ל ומשכך, לא ניתן היה לבטל את המועד שנקבע להתמחרות.

14. באשר לעיצומים במשרדי הכנ"ר, ציין הנאמן, כי חרף העובדה, כי התקיימו עיצומים של העובדים המנהליים במשרדי הכנ"ר, דאג הכנ"ר כי ההתמחרות תתקיים ואין בכך כל פסול.

15. הנאמן הוסיף וציין, כי אינו לקשר משפחתי בין המציע והנושה, וככל שיש קשר כזה, אין בכך כל פסול.

16. לטענת הנאמן, אין בסיס לטענה, כי עו"ד טל אדרי שהתייצב להתמחרות ממשרדו של ב"כ החייב אינו בקיא בתיק, לאחר שעו"ד אדרי התייצב לדיון שהתקיים בבית משפט ביום 15/03/15, וככל שסבר ב"כ החייב שעו"ד טל אדרי הינו חסר ניסיון, יכול היה לבקש מעו"ד גב' מיטל אולמן, המופיעה והמטפלת ביחד עם ב"כ החייב בתיק מראשיתו, להתייצב להתמחרות.

17. עוד ציין הנאמן, כי אין בסיס לטענה, כי הליכי ההתמחרות נוהלו באופן לא חוקי. הנאמן הפנה למודעה שפרסם הנאמן למכירת הדירה וציין, כי במסגרת המודעה נשמר מרח ב תמרון רחב ביותר, בכל הנוגע למכירת הדירה, והמדובר בהזמנה להציע הצעות שדיני המכרזים אינם חלים עליה, כאשר מטרת ההליך להביא למכירת הנכס במחיר גבוה ככל שניתן, על מנת לשפר את מצבם של החייב והנושים. הנאמן הדגיש, כי איש מבין המשתתפים בהתמחרות לא טען כי יש לבטלה בשל הפגמים, שכביכול מוצא בה ב"כ החייב. בכל מקרה, הושגה על ידי הנאמן תמורה העולה כמעט פי 3 מהמחיר שהשמאי מטעם החייב קבע כמחיר סביר של הדירה.

18. ב"כ הכנ"ר הכחישה מפורשות את הטענות המיוחסות לה, ביחס לדברים שנאמרו על ידה במהלך הליך ההתמחרות, טענה כי לא נפל כל פגם בניהול הליך ההתמחרות ואין מקום לבטל את ההתמחרות, שנוהלה כדין במשרדי הכנ"ר, בהתאם לכל הכללים ובפיקוחו האישי של סגן מנהל המחוז, עו"ד ארז אהרון, ובפיקוחה.

19. עוד ציינה ב"כ הכנ"ר, כי לא קופחה זכות מהצדדים, לא מהמתחרים ולא מהחייב, אלא להיפך, והמחיר שהושג בגין הדירה הוא גבוה ממחיר השמאות ויש בו לקדם את ההליכים לטובת החייב עצמו.

20. ב"כ הכנ"ר שבה והציעה לחייב, כי יפעל להגיש הצעת הסדר ראויה, ולא יעמוד על קבלת החלטה בבקשה שאינה מבוססת לא מבחינה עובדתית ולא מבחינה משפטית.

דיון
21. למען שלמות התמונה אציין כי ביום 07.06.15 ניתנה החלטה שהתירה לנאמן לפרסם מודעות המזמינות מציעים להציע הצעות לרכישת הדירה ולהגיש את הסכם המכר שיושג לאישור בית המשפט.

22. מעיון בתיק עולה כי הנאמן פרסם את המודעה בכל הנוגע להעמדת הדירה למכירה בעיתון יומי ובשני עיתונים חרדיים, וזו נקבעה ליום 05.07.15, במשרדי הכנ"ר.

23. בתאריך 30.06.15 נערכה פנייה מטעם ב"כ החייב לנאמן במסגרתה נתבקשה דחיית ההתמח רות לנוכח פטירתו של אביו של עו"ד אסידון וכן הוגשה בקשה לבית המשפט להורות מנימוק זה על דחיית ההתמחרות.

24. לנוכח העובדה כי החייב הגיש בקשה לפסילת בית המשפט מלהמשיך ולדון בהליך פשיטת הרגל המתנהל בעניינו, ולאור אורכה שהתבקשה ע"י החייב להגשת התשובה לתגובת הנאמן והכנ"ר לבקשה, לא ניתן היה ליתן החלטה בבקשת החייב, כמו גם בכל הבקשות התלויות ועומדות, טרם ניתנה החלטה בבקשת הפסילה שהגיש החייב, וזאת בשל בקשת החייב להארכת המועד להגשת תשובתו.

25. מתגובת הנאמן עולה כי הנאמן סירב לבקשת החייב לדחיית ההתמחרות והסביר כי דחיית ההתמחרות כרוכה בעלויות והיערכות נוספת, מה גם שאחד המציעים אשר בסופו של יום אף זכה בהתמחרות הודיע לנאמן כי עליו לצאת לחו"ל, ומשכך לא ניתן היה לבטל את המועד שנקבע להתמחרות. סבורני כי בנסיבות העניין צדק הנאמן עת לא נעתר לבקשת החייב לדחיית מועד ההתמחרות.

26. בהתמחרות שהתקיימה ביום 05.07.15 במשרדי הכנ"ר, נכחו סגן מנהל הכנ"ר, עו"ד ארז אהרון, ב"כ הכנ"ר עו"ד מעין שמאי, הנאמן מר שכטר זלמן משה, אשת החייב ועו"ד טל אדרי ממשרדו של ב"כ החייב. כן התייצבו להתמחרות מציעים שונים.

27. אין חולק כי בעקבות פרסום הדירה והליכי ההתמחרות שניהל הנאמן זכה בהתמחרות בסופו של יום מר שכטר ברוך, שהציע לרכוש את הזכויות בדירה כנגד תשלום הסך של 715,000 ₪.

28. מעיון בשומה שהוגשה ע"י שמאי המקרקעין שמונה ע"י בית המשפט עולה כי שווי הזכויות של הדירה הועמד על סך של 420,000 ₪, בעוד שעל פי חוות דעת של שמאי המקרקעין שנשכר ע"י החייב ואשתו הוערך שוויה של הדירה בסך של 250,000 ₪. מן האמור עולה איפה כי במסגרת הליכי ההתמחרות שניהל הנאמן הושג מחיר העולה כמעט פי 3 מהמחיר אותו העריך השמאי מטעם החייב ומחיר העולה אף למעלה מ-70% על הערכתו של שמאי שמונה ע"י בית המשפט. מכאן עולה כי המטרה שעמדה בבסיס ההתמחרות, היינו, להשיא את התמורה שתתקבל ממכירת הזכויות בדירה, הושגה במלואה. במאמר מוסגר יצוין כי אף ב"כ החייב אינו מלין במסגרת הבקשה ו/או בטיעוניו בבית המשפט כי הנאמן לא פעל ו או כי לא עלה בידו למקסם את התמורה המגיעה בגין זכויות החייב ואשתו בדירה.

29. באשר לטענות אותן מעלה החייב בקשר להליך ההתמחרות אקדים ואציין כי זכויות החייב לא נפגעו כלל ועיקר כתוצאה מניהול ההתמחרות במועדה, שכן להליך ההתמחרות התייצב עו"ד אדרי ממשרדו של ב"כ החייב, אשר אף ייצג אותו באחד מהדיונים הקודמים אשר התקיימו בבית משפט זה ביום 15.03.15, כך שלא ניתן לקבל את הטענה כי עו"ד אדרי אשר התייצב כאמור להתמחרות אינו בקיא בתיק ו/או לא היה כשיר להופיע מטעם החייב בהתמחרות, מה גם וככל שסבר ב"כ החייב עו"ד אסידון, כי עו"ד אדרי אינו כשיר להתייצב להתמחרות, לא הייתה כל מניעה כי עו"ד מיטל אולמן אשר מייצגת את החייב כתף אל כתף עם עו"ד אסידון, תתייצב להתמחרות לצורך שמירת זכויותיו של החייב.

30. לא עלה בידי לרדת אף לפשר טענתו של החייב, כי קיים פגם בעצם ניהול הליכי ההתמחרות במשרדי הכנ"ר במועד שהתנהלו במשרדי הכנ"ר עיצומים של העובדים המנהליים. סבורני, כי ניתן א ך לזקוף לזכות הכנ"ר והנאמן כי אלה דאגו להתנהלות ההתמחרות במשרדי הכנ"ר על אף העיצומים, ואין בטיעוני החייב כדי להצביע על כל פסול בדבר.

31. גם אם היה עולה בידי החייב להצביע על קשר משפחתי כלשהו בין המציע, מר ברוך שכטר, לבין הנושה מר זלמן שכטר, אינני רואה כי היה בכך משום פגם כלשהו. סבורני, כי כל אדם לא משנה דתו, עדתו או מינו רשאי היה להשתתף בהתמחרות, ובוודאי שאין לחייב זכות מוקנית לקבוע למי יימכרו זכויותיו במקרקעין.

32. לאחר ששבתי ועיינתי בכל הטענות שהעלה החייב, באשר לאופן ניהול הליך ההתמחרות שהתקיים במשרדי הכנ"ר, לא ראיתי כי נפל דופי בניהול ההליך. עיון בנוסח המודעה שפרסם הנאמן למכירת הדירה מעלה כי המדובר בהזמנה להציע הצעות ואין המדובר בהליכי מכרז.

באשר לאופן ניהול ההתמחרות במסגרת הליכי פשיטת הרגל, כבר ניתנה התייחסות ע"י בית המשפט העליון בע"א 509/00 אילן לוי ואח' נ' מ. ברכה עו"ד נאמן בפשיטת רגל ואח' (18.06.01) – שם נאמר ביחס להליך ההתמחרות כדלקמן:
"... הנאמן רשאי לפנות לציבור בהזמנה להגיש הצעות ולבחור מתוכן את ההצעה הטובה ביותר אם לא הוגשה הצעה טובה דיה הוא רשאי לקיים התמחרות בין המציעים כדי לשפר את ההצעות. שיטת "המכירה הפומבית" או ההתמחרות שונה משיטת המכרז בכך שיסוד הסודיות נפקד ממנה ופומביות ההליך מוציאה אפשרות של כשל שוק העלול להתרחש כתוצאה מפערי מידע בין המציעים השונים.... מכירה פומבית נבדלת ממכרז רגיל גם בגמישות ובדינמיות לה בהתבסס על שינוי מתמיד של הצעות מחיר עד לשלב נעילת המכירה. בשיטה זו עקרון הסופיות מקבל ביטוי שונה מהמכרז הרגיל אף כי הוא קיים גם כאן גם אם לא במשמעותו הדווקנית והמוכרת במשפט המכרזים..."

33. תכליתו של הליך פרסום מכירת דירתו של החייב ואשתו הינה להביא למכירת הנכס במחיר גבוה ככל שניתן על מנת לשפר את מצבו של החייב ושל הנושים. בבסיס ההתמחרות עמדה המטרה להשיא את התמורה שתתקבל ממכירת הזכויות בדירה, ואכן אין חולק כי עלה בידי הנאמן למקסם את שווי זכויותיו של החייב ואשתו בדירה במסגרת הליכי ההתמחרות.

34. לא עלה בידי החייב להעלות טענות שיש בהן כדי להצביע על פגיעה כלשהי שנגרמה לחייב כתוצאה מהליכי ההתמחרות, וזאת גם אם נפל בהם פגם, וכאמור, אינני סבורה שיש בסיס כלשהו לטענות החייב באשר לאופן ניהול הליכי ההתמחרות.

35. יש לזכור כי ברקע הבקשה עומד רצונו של החייב לסכל את מכירת הדירה, כמו גם את השאת תמורתה, שעה שבבקשות קודמות חוזרות ונשנות ביקש החייב לטעון כי לנוכח התמורה, שתנבע ממכירת הדירה, לא מסתמנת כל תועלת לנושים מהעמדת הדירה למכירה ויש על כן להימנע מנקיטת הליכים כלשהם באשר לדירה.

36. הטענות, שהעלה החייב באשר להליכי ההתמחרות , הגם שאין בהן לטעמי לבסס מחדלים כלשהם בהתנהלות הנאמן ו/או הכנ"ר, ואין בהן כדי להצדיק את ביטול ההתמחרות, הן אם בכלל , טענות אשר יכולות היו להישמע מ צי מבין המשתתפים בהתמחרות, קרי המציעים השונים, ולא מפיו של החייב.

37. בפועל, איש מבין המשתתפים ו/או המציעים בהתמחרות שהתנהלה לא טען שזו התנהלה בדרך לא הוגנת או בחוסר תום לב. איש מבין המשתתפים לא התייצב בבית המשפט או הגיש בקשה, במסגרתה טען כי יש לקבל תחת ההצעה של מר ברוך שכטר, הצעה של מציע אחר, ואיש מבין המציעים המשתתפים בתחרות לא טען כי הוקנה למי מבין המשתתפים יתרון על פני המשתתפים שהגיעו במועד או באיחור להתמחרות, או שאלה לא המציאו המחאה בנקאית ו/או המחאה בנקאית בהתייחס למלוא סכום ההצעה כפי שהועמדה על ידם בתום ההתמחרות.

38. סבורני כי החייב אינו יכול להישמע בטענות אלה, אשר מעבר לעובדה שאינן מצביעות על פגם שנפל בהליכי ההתמחרות, הרי שהן שמורות למציעים. דומה כי אין זו אלא שהחייב שם לו למטרה להכשיל את ההליכים המתנהלים כנגדו מראשית הליך פשיטת הרגל, ואין כל עילה להורות על ביטול הליכי ההתמחרות.

39. לנוכח כל האמור, ומשראיתי להורות על דחיית בקשת החייב לביטול ההתמחרות, ולאחר ששבתי ועיינתי בבקשת הנאמן לאישור ההסכם למכירת דירת החייב ואשתו, הנני מאשרת לנאמן להתקשר בהסכם המכר אשר צורף כנספח 7 לבקשה, וכן לדווח על הסכם המכר לרשויות המס ולחתום על כל מסמך הדרוש לצורך הגשת המסמכים לרשויות וללשכת רישום המקרקעין, הן בשם החייב, והן בשם אשתו של החייב, כמו גם לעשות שימוש בשמם לפטור מתשלום מס שבח.

סוף דבר
40. לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את בקשת החייב, ומקבלת את בקשת הנאמן, הכל כמפורט לעיל בסעיף 39.

41. בנסיבות העניין, ומי שלא היה כל יסוד עובדתי או משפטי בבקשת החייב, הנני מחייבת את החייב לשאת בהוצאות הנאמן והכנ"ר בסך של 2,500 ₪ (ביחד 5,000 ₪).

42. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשע"ה, 14 יולי 2015, בהעדר הצדדים.