הדפסה

אסף - אורן גינון ופרויקטים בע"מ נ' ד. שילה פיתוח וכבישים בע"מ ואח'

בפני
כבוד ה שופטת דורית פיינשטיין

תובעים

אסף - אורן גינון ופרויקטים בע"מ

נגד

נתבעים

  1. ד. שילה פיתוח וכבישים בע"מ
  2. דניאל שילו

החלטה

התובעת הגישה תביעה בסדר דין מקוצר. לפניי בקשת הנתבעים למחיקת התביעה על הסף, למחיקת כותרת, ולחילופין בקשה למתן ארכה להגשת בקשת רשות להתגונן

הרקע לבקשה:
1. התובעת ביצעה עבודות שונות בתחום הגינון עבור הנתבעים שמקורן בשני חוזים של משרד הבינוי והשיכון (להלן "משהב"ש") שמספריהם 1381052/2012 ו- 1422021/13.

2. אין חולק כי לתובעת לא שולם מלוא שכרה כפי שזה נקבע בחוזים השונים שנכרתו בין הצדדים עבור ביצוע אותן העבודות.

3. הנתבעת 1 החלה בתהליך של פירוק מרצון, ועו"ד יוסי רוטרמן מונה כמפרק החברה. הנתבע 2 הוא בעל המניות היחיד של הנתבעת 1.

כתב התביעה:
4. הנתבע 2 פנה אל התובעת והציע לה לבצע חלק מעבודות הגינון, ומאחר שהתובעת לא הכירה את הנתבעים טרם ההתקשרות היא הניחה כי ההתקשרות תהיה עם הנתבע 2 באופן אישי וכך משתמע מתוך הנאמר בחוזה בין הצדדים. החוזה מבוסס על חוזה משהב"ש מס' 1422021/13.

5. כחודשיים לאחר חתימת ההסכם הראשון נכרת הסכם שני המבוסס על חוזה משהב"ש מס' 1 381052/2012 הסכם זה נכרת בין התובעת לנתבעת 1.
6. ביום 3.3.14 נכרת בין התובעת לנתבע 2 הסכם נוסף המבוסס משהב"ש מס' 1422021/13.

7. למעשה בכל שלושת ההסכמים שנכרתו בין התובעת לבין נתבעים 1 – 2 התובעת הייתה אמורה לשמש כקבלן משנה בעבודות גינון והשקייה שונות. מדי חודש משהב"ש שילם לחברות שזכו במכרזים השונים ואושרו על ידו, והתובעת הייתה מקבלת מהנתבעים תשלום בגין עבודות שביצעה.

8. במהלך קיץ 2014 חדלו הנתבעים מלשלם לתובעת ושיקים דחויים שנמסרו לתובעת, חזרו בשל אי כיסוי מספיק.

9 . החוב בגין חוזה משהב"ש מס' 1422021/13 הינו חוב אישי של נתבע 2 ויתרת חובו של נתבע 2 עומדת על סך של 498,052 ₪.

10. החוב בגין חוזה משהב"ש מס' 1381052/2012הוא חובה של הנתבעת 2. יתרת חובה של נתבעת 2 לתובעת עומדת על סך של 147,357 ₪.

הבקשה:
11. הנתבעת 1 התקשרה במספר חוזים מול התובעת שאת תמורתם לא שילמה, עקב היקלעותה למצוקה תזרימית זמנית. ביום 28.10.14 ביקשה החברה פירוק מרצון שאושר כדין ובמסגרתו הצהיר הדירקטור היחיד בחברה (הנתבע 2) כי יגיש תצהיר כושר פירעון תוך 12 חודשים.

12. בית משפט זה אינו המקום המתאים לבירור התובענה שעניינה חובה של הנתבעת 1 וזאת מאחר שהנתבעת 1 הינה חברה בפירוק, אלא היה על התובעת לפנות למפרק החברה בתביעת חוב מסודרת.

13. כל ההסכמים שנכרתו עם התובעת נכרתו מול הנתבעת 1 ולא מול בעל מניותה הנתבע 2. התובעת לא הציגה כל מסמך המעיד על ערבות אישית של הנתבע 2 לחובות החברה ולפיכך אין כל מקום לתבוע את הנתבע 2 כחב אישית לחובות הנתבעת 1.

התגובה לבקשה:
14. דין הבקשה להידחות. בקשת מחיקת התביעה כנגד הנתבע 2 מבוססת על טענות עובדתיות אולם אין היא נתמכת בתצהיר. אין די בטענות הנתבעות כדי להביא למחיקת התביעה כנגד נתבע 2.

15. הליך פירוק מרצון אינו מעכב הליכים משפטיים (ס' 267 לפקודת החברות אינו חל בהליכים של פירוק מרצון) מכאן שלא הייתה כל מניעה מלהגיש תביעה כנגד נתבעת 1.

16. בהיעדר בקשת רשות להתגונן מתבקש ביהמ"ש לתת כנגד הנתבעים פסק דין על בסיס כתב התביעה.

התשובה לתגובה:
17. הנתבעת 1 לא התכחשה לקיום החוב אלא רק לדרך פרעונו, התובעת מנסה ליצור פרוצדורה עוקפת הליכי פירוק והגשת תביעות חוב.
18. זמן הגשת תביעות חוב כחוק חלף. ס' החוק הרלבנטי לעניינינו אינו 267 לפקודת החברות אלא סעיפים 319 ו- 330.
דיון והכרעה:
19. ראשית אציין כי על אף כותרתה של בקשת הנתבעים הרי שלא מדובר בבקשה למחיקת כותרת או למתן ארכה להתגונן, שכן אין כל פירוט בבקשה בנוגע לבקשות אלו.

20. באשר לבקשת המחיקה על הסף ההלכה הנוהגת היא כי סילוק על הסף הוא:
"..סעד מרחיק לכת מאד, שמטרתו להציב סכר על סף הדיון המשפטי בפני תובע, הבנק לעבור את הסף, ולהשמיע את ראיותיו ולשטוח את טענותיו לפני השופט היושב לדין. לפיכך, בבוא בית המשפט להכריע בבקשה כזו, עליו לנהוג זהירות יתרה ולעשות שימוש באמצעי חמור זה רק באותם מקרים, בהם ברור לו, לשופט, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל את הסעד שהוא מבקש על פי העובדות והטענות העולות מתביעתו...דחיה על הסף תיעשה, רק כאשר בית המשפט משוכנע, שגם אם היה נשמע הדיון לגופו, אחד דינו – להדחות ..." (ראו ע"א 335/78 יוסף שאלתיאל נ' אריה שני ואח' פ"ד לו (2) 151, וכן ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ [פורסם בנבו,04/06/07].
21. על כן נקבע כי כאשר "למצב העובדתי והמשפטי, כפי שהוא משתקף מכתבי הטענות שהוגשו על ידי בעלי הדין, יש פנים לכאן ולכאן, וישנו סיכוי כלשהו, אפילו קלוש, שהתביעה תתקבל, אזי אין למחוק תביעה שכזו על הסף ..." (ע"א335/78 הנ"ל).

22. בעניינינו, טענת התובעת כי שני חוזים מתוך שלושת החוזים שנחתמו בינה לבין הנתבעים נחתמו בינה לבין נתבע 2 הינה טענה עובדתית שבירורה הינו בירור עובדתי המצריך דיון בתצהירי הצדדים ושמיעת עדויותיהם ואינו מתאים להתברר במסגרת בקשה מקדמית זו. לפיכך בהתייחס לנתבע 2 הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

23. עוד אוסיף כי הבקשה למתן ארכה להגשת רשות להתגונן מתקבלת על אף אי הפירוט בנושא בבקשה. משכך, בקשת רשות להתגונן תוגש בתוך 45 ימים ובית המשפט מציע לצדדים להגיע להסכמות בעניין זה, כדי לצמצם את ההליכים ואת הוצאותיהם.

24. באשר לטענות הנתבעת 1 הרי שמדובר בתביעת חוב כנגד חברה הנמצאת בהליך של פירוק מרצון, ובהתאם להוראות סעיף 335 לפקודת החברות בכל שאלה הנובעת מהפירוק או נוגעת לחיוב, יש לפנות לבית המשפט המחוזי. על כן התובעת תפנה לבית המשפט המחוזי בכל הנוגע לתביעתה כנגד הנתבעת 1 לצורך קבלת הוראות או אישור להמשך ניהול התביעה בפני.

25. הודעת התובעת בעניין הנתבעת 1 תוגש בתוך 60 יום.

26. שאלת ההוצאות תידון בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ה, 16 יולי 2015, בהעדר הצדדים.