הדפסה

אלפסי נ' עיריית באר שבע

המבקש
ארז אלפסי - בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד נטע קפיטנוב
נגד
המשיבה
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד עידו דליות

<#1#>

פרוטוקול

הערת בית המשפט:
מאחר שנט-המשפט לא עבד היום עד השעה 14:00, לערך, הדיון הוקלד במסמך word, העתקו נמסר לצדדים, ורק מאוחר יותר נוסח הפרוטוקול במלואו הועתק לנט המשפט.

ב"כ המשיבה:
בהמשך להחלטת ביהמ"ש מיום 20.7.15, אבקש לציין כי לצורך ההליך דנא, איננו עומדים על טענתנו כי המבנה נשוא הבקשה הינו מבנה המיועד לשימור, ומתוך שכך, אנו חוזרים בנו מטענותינו כפי שצוינו בתגובה, בנוגע לסוגיה הנידונה.
כמו כן, לאחר שראיתי מסמכים מתאימים שהציג בפניי חברי, ובכללן הוראות הוראות החוק הרלבנטיות, אנו מסכימים כי מדובר במבנה " פשוט" כהגדרתו בתקנה 20 לתקנות התכנון והבנייה ( עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשנ"ד – 2014.
נוכח זאת, המחלוקת העובדתית בינינו הינה האם אמנם בוצעה החלפה חיפוי אבן, האם הרכיב הוחלף באותו מיקום והאם מדובר באותו סוג אבן.
באשר לטענת המבקש בנוגע לנוסח הצו – אבקש לציין כי לעמדתנו צוין בצו ההריסה המנהלי כי עבודות הבנייה אשר בוצעו הינן " חיפוי חזיתות באבן", ועל כן, לעמדתנו, הגם שנכתב בצו כי יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מצווה על הריסתו וסילוקו של כל הבניין, הרי ניתן היה להסיק כי הדבר מתייחס לחיפוי החזיתות בלבד, וזאת אף בשים לב להגדרת המונח " בניין", בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה.

נוכח הערות בית המשפט, אבקש שהות בת מספר ימים על מנת להודיע עמדתנו ביחס להמשך ההליכים.

ב"כ המבקש:
חוזר על טענותיי כפי שפורטו על ידי בבקשה ובתגובה לתשובה.
מעבר לכך, לעמדתנו, יש בידינו מסמכים המוכיחים כי אמנם בוצעה החלפת חיפוי אבן ב-25.6.15.
יש בידי מסמכים שהודבקו אריחים ב-25.6.15 במקום האריחים שהתפוררו, "נאכלו", ויש בידי תמונות מאפריל 2012.
כמו כן, לטענתנו, האריחים הוחלפו באותו מיקום וכן מסוג האבן הדומה ביותר שניתן היה להחליף בשים לב לעובדה כי סוג האבן הקיים במקום הינו ישן באופן משמעותי.
אבקש כי בית המשפט יורה על השבת הפיקדון.

המפקחת – הגב' ליבי חלימי:
אנו טוענים שכן מדובר בהדבקת האריח לאחר שנוצר מעין חור במקום האריח שנפל, והאריח שהודבק בולט ב-2-3 ס"מ.
מדובר באבן כורכר, וקיימת אבן כזו וניתן להשיג אבן כזו.

<#3#>
החלטה

הדיון היום נקבע לשם שמיעת הוכחות, ואולם, בהתחשב בכך שנט-המשפט לא עבד כלל החל מהשעה 09:00, נוצל הזמן יחד עם הצדדים על מנת לבחון אפשרות לייתר קיומו של דיון ההוכחות.

ואמנם, הצדדים הגיעו לכלל הסכמות נוספות שיש בכוחן למצער לצמצם היקף המחלוקות בין הצדדים.

כך, בעוד שהמבקש כבר איננו עומד על טענתו כי ביצוע הצו איננו דרוש למניעת עובדה מוגמרת, כפי שציין בפתח הדיון מיום 20.7.15, הרי המשיבה מצדה איננה עומדת על טענתה כי מדובר במבנה לשימור, ואף מצרפת הסכמתה לכך שמדובר במבנה " פשוט", כהגדרתו בתקנה 20 לתקנות.

נוכח זאת, המחלוקת שנותרה בין הצדדים האם אמנם בוצעה החלפת חיפוי אבן, האם מדובר באותו מיקום, והאם מדובר בסוג אבן דומה, שכן, ככל שהמבקש יוכיח את כלל הרכיבים כאמור, כי אז מוסכם שהעבודה איננה טעונה היתר, כפי הוראת תקנה 20 לתקנות.

עם זאת, מצאתי שלא לקיים את דיון ההוכחות היום, בשל העובדה כי הנכון בעיניי שהמשיבה תבחן עמדתה ביחס למידת תוקפו של הצו שהוצא על ידה, באשר לכאורה – וכמובן שבשלב הזה אינני קובע מסמרות – נוסח הצו אפשר כי יתפרש באופן רחב מזה אשר אליו התכוונה המשיבה, ונוכח החלטת בית המשפט העליון בר"ע 1/84, אפשר כי יש בכך כדי להוביל למסקנה ביחס לתוקף הצו.

בה בעת, ייאמר כי בדבריי טרם נתתי דעתי לטענת המבקש, כי לא בוצעה היוועצות כדין, בין היתר, על רקע תגובת המשיבה ביחס לחומר שלכאורה עמד בפני החתום על הצו טרם חתימתו.

לא בכדי בית המשפט ציין בהחלטותיו הקודמות, כי הנכון בעיניו יבחנו אפשרות לבוא בדברים ביניהם, ומכל מקום, לבקשת המבקשת אני מורה דחיית דיון ההוכחות, תוך שהמשיבה תמסור עמדתה ביחס להמשך ההליכים לא יאוחר מיום 21.10.15.

ככל שהמשיבה תעמוד על הדיון במתכונתו, יידרש בית המשפט לקביעת דיון הוכחות תחתיו.

לעת הזו, מורה כי הצו שניתן על ידי ביום 7.7.15 יעמוד בעינו.

לפני סיום, מצאתי לציין כי ברוח הדברים שנשמעו בדיון, דומה כי אפשר שנמצא פתח לאפשר ביטולו של ההליך אף בשל ההסכמה המשתמעת בין הצדדים לבחון הצעת בית המשפט, כי ככל שיוסכם ביניהם על סוג האבן ואופן הנחתו במיקום המדויק, כי אפשר שיהא בכך כדי להקרין על הצדק המשך ההליך.

באשר לבקשה להשיב את הפיקדון – סבורני, כי טרם בשלה העת להורות על כך, וב"כ המבקש יהא רשאי לעורר בקשתו בהמשך.

תזכורת פנימית ליום 22.10.15.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ל' תשרי תשע"ו, 13/10/2015 במעמד הנוכחים.

יעקב דנינו , שופט

הוקלד על ידי אילנית אבוקרט