הדפסה

אלפנט נ' חיימוב ואח'

בעניין: תקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985

ובעניין: מרווין אלפנט
ע"י ב"כ עוה"ד מאיר הלר ואח'

ובעניין: אבנר חיימוב
ע"י ב"כ דוד ששון

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

החלטה
מונחת לפני בקשת נושה למתן צו כינוס כנגד מר אבנר חיימוב (להלן: " החייב"). הבקשה הוגשה על ידי מר מרווין אלפנט (להלן: "הנושה") שהינו תושב חוץ המתגורר בארה"ב.

ביום 21.5.14 נערך דיון בבקשה במעמד החייב, בא כוח הנושה והכנ"ר . החייב טען שהתצהיר שהוגש בתמיכה לבקשה נ יתן על ידי בא כוח הנושה ולא על ידי הנושה עצמו. משכך, ניתנה ארכה לנושה להגיש תצהיר מטעמו. עוד נקבע כי ככל והחייב יחלוק על האמור בתצהיר יערך דיון נוסף בבקשה, אחרת ניתן יהיה להכריע בהתאם לכתבי הטענות.

ביום 2.6.14 הוגש תצהיר הנושה שלפיו בקשת הכינוס מבוססת על הליכי בוררות שנוהלו בניו-יורק, בגינם ניתן פסק דין לטובת הנושה שאושר בהמשך על ידי בית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק (להלן: " פסק הדין"). בהחלטת בית המשפט מיום 3.4.11 (ת.א (ת"א) 1137/09) הוכרז פסק הדין כפסק חוץ אכיף בהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958 . בפסק הדין נקבע שהחייב ישלם לנושה סכום של 623,473.26 דולר ובצירוף ריבית דולרית בשיעור של 9% לשנה. החייב, מסתייג לגבי חלק מהסכום באשר לשיטתו מאחר שהמשיב קיבל סך של 274,317.83$ מחברת הביטוח שלו, הרי שסך הנשייה נמוך מזה המצוין בבקשה למתן צו כינוס. עוד נטען שהנושה לא גילה על אודות הסכום שקיבל מחברת הביטוח. החייב הודיע שלא יעמוד על חקירתו של המצהיר ככל שיופחת הסכום שקיבל הנושה מחברת הביטוח.

הנושה, מתנגד לבקשה מטעמים שפורטו בהרחבה בתגובתו ואינם נצרכים להחלטה זו כפי שיפורט בהמשך. בהחלטתי מיום 16.07.14 הורתי לחייב להפקיד סך של 15,000 ₪ עד ליום 1.9.14 לכיסוי הוצאות שיהיו כרוכות בהתייצבות המצהיר לחקירה בישראל בהינתן שמקום מגוריו בחו"ל ובשים לב לכך שלכאורה התצהיר נסמך על הכרעות משפטיות חלוטות ולא ניתן הסבר ענייני באשר לצורך בחקירה. זאת ועוד, ככל שהתנגדות החייב תידחה, לא יהיה מקור כספי נראה לעין לכסות את עלויות הבאת המצהיר לארץ. החייב לא הפקיד את הסכום שנקבעו.

דיון והכרעה
לאור האמור בדיון מיום 21.5.14 שלפיו החייב מסכים למתן צו הכינוס (עמוד 1 שורה 23) ומאחר שגם אם יופחת הסכום שחברת הביטוח שילמה לנושה, ממילא הסכום שהושת על החייב לשלם לנושה הינו משמעותי ומעל למינימום הקבוע בדין, ובהעדר יכולת לשלמו, קמו התנאים להיעתר לבקשה. לעניין זה יש לציין שנגד החייב הוצאה התראת פשיטת רגל והחייב לא התנגד לה ומשכך יש לפנינו מעשה פשיטת רגל שבעטיו יש מקום ליתן צו כינוס כמבוקש.
לאור כל האמור, אני מורה בזאת כדלקמן:

  1. ניתן בזה צו לכינוס נכסי החייב.
  2. הכנ"ר מתמנה להיות כונס נכסיו של החייב.
  3. מוצא בזה צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד החייב, החייב יפקיד דרכונו בידי הכנ"ר בתוך 24 שעות.
  4. על החייב להגיש בתוך 21 יום דו"ח לכנ"ר על מצב נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחובותיו על פי דין. כמו כן, יגיש החייב לכנ"ר , מדי חודש, דו"ח על הכנסותיו והוצאותיו במועדים שיקבעו ע"י הכנ"ר.
  5. כל ההליכים המשפטיים, לרבות הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב, יעוכבו. על החייב להודיע דבר צו זה לראש ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים.
  6. החייב יתייצב במשרדי הכנ"ר או המנהל המיוחד, בכל עת שי ידרש לכך, לצורך חקירה.
  7. הכנ"ר יכנס בהקדם אסיפת נושים בעניין החייב.
  8. הכנ"ר ימליץ לבית המשפט על מועמד לכהן כמנהל מיוחד בתיק.
  9. החייב ישלם תשלום חודשי לקופת הכנ"ר בסך 500 ₪, החל מיום 1.10.14 בראשון לכל חודש עוקב.
  10. המזכירות תקבע מועד לדיון בהכרזה לפשיטת רגל לפי יומני.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ד, 02 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים בדואר רשום.