הדפסה

אלעבד סאלם נ' גוד לאק רנט א-קאר בע"מ

לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
יזן אלעבד סאלם
ע"י ב"כ: עו"ד בדראן סלאמה

-
הנתבעת:
גוד לאק רנט א-קאר בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד מוסטפא דיאב
החלטה
1. בהעדר תגובת הנתבעת, נקבעת בזאת רשימת מוסכמות ופלוגתאות על יסוד הרשימה
שהוגשה מטעם התובע וכלל החומר המונח בפני בית הדין.
מוסכמות
התובע הועסק בנתבעת כנהג רכבי השכרה וליסינג.
בתחילת עבודתו השתכר התובע סך של 4,200 ₪ נטו ולקראת תום תקופת העסקתו השתכר 4,500 ₪ נטו שהם 4,663 ₪ ברוטו.
התובע הועסק במשרה מלאה, 6 ימים בשבוע, מהשעה 8:00 עד 18:00 וביום שישי עד 15:00.
הנתבעת לא שילמה לתובע גמול שעות נוספות, אלא ששכרו שולם באופן גלובאלי.
אין לנתבעת דוחות נוכחות על שמו של התובע, פרט לרישומי תנועות ידניים.
משכרו של התובע נוכה סך של 1,500 ₪ בגין תאונה בה היה מעורב בעת עבודתו.
פלוגתאות
תקופת ההעסקה: האם נכונה טענת התובע כי הועסק הנתבעת החל מחודש 07/11 ועד ליום 2/05/13, ובאופן רצוף או נכונה טענת הנתבעת כי התובע לא הועסק באופן רציף, ועם הפסקות והעדרויות כעולה מהתלושים. בהמשך לכך - מה היו ימי ושעות עבודתו – האם כמפורט בתלושים, או כנטען על ידו בכתב התביעה.
נסיבות סיום יחסי העבודה: האם כטענת התובע הוא פוטר לאלתר וללא מתן הודעה מוקדמת או שמא נכונה טענת הנתבעת לפיה התובע עזב את מקום עבודתו מיוזמתו ומבלי להודיע על כך? בהתאם לכך האם זכאי התובע לפיצויי פיטורים (ולאור הפלוגתא הראשונה – באיזה שיעור);דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין וללא עריכת שימוע? כך גם לעניין לפיצויי הלנת פיצויי פיטורי.
האם סופקו לתובע תלושים באופן שוטף (בהתאם למה שעבד), - תלושים שאף צורפו כנספח לכתב ההגנה, או שנכונה טענת התובע כי הנתבעת כלל לא סיפקה לו תלושי שכר. בהתאם לכך – זכאות התובע לפיצוי לפי תיקון 24 לחוק הגנת השכר, ובאיזה שיעור.
האם התובע זכאי לתשלום בגין שכר עבודה שלא שולם בחודש 04/13 וכן עבור 1/5/13 ופיצוי בגין הלנת שכר, כטענתו, או שמא נכונה טענת הנתבעת כי עבור מה שעבד קיבל משכורת כדין.
בהתאם לשאלת נכונות האמור בתלושים: האם התובע קיבל את מלוא המגיע לו בגין דמי חגים, יום חתונה, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, חלף הפרשות לקרן פנסיה, גמול שעות נוספות ודמי נסיעות, כטענתו, או שמא לתובע שולמו כל הרכיבים כדין ואף ביתר כאשר עם סיום עבודתו נותר לו חוב של 6 ימי חופשה, כטענת הנתבעת?
האם הניכוי של 1,500 ₪ שניכתה הנתבעת משכרו של התובע עקב תאונה בה היה מעורב, הייתה כדין. בהתאם לכך – האם התובע זכאי להחזר הכספים שנוכו משכרו, או שמא נכונה טענת הנתבעת כי אך לפנים משורת הדין לא ניכתה את מלוא סכום הנזק.
זכאות התובע לפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד, וככל שכן – באיזה שיעור.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה
לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.

ניתנה היום, כ"א שבט תשע"ה, (10 פברואר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.