הדפסה

אלון גולן נ' אתרים ירוקים בע"מ ואח'

מספר בקשה:27
בפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש:

עו"ד אלון גולן
ע"י ב"כ עו"ד בנימין ה. קיסלר

נגד

המשיבה:

עירית תל-אביב יפו
ע"י ב"כ עו"ד רחל אביד

החלטה

1. לפני בקשה להתיר למבקש לצרף לקבוצה שהוגדרה בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית, שניתנה ע"י כב' הש' שרה גדות בבימ"ש זה ביום 14.10.20, גם את כל בעלי כלי הרכב שרכבם נגרר בתחום שיפוטה של המשיבה, שמהם גבתה המשיבה, באמצעות הגורר, סכום כסף, לאחר המועד בו אושרה התובענה כייצוגית (14.10.2009) ועד למועד מתן פסה"ד בתובענה הייצוגית ולחלופין, עד למועד מתן החלטה בבקשה דנן.
בנוסף לכך, מבוקש להורות למשיבה להשיב לשאלות לשאלון נשוא ההחלטה מיום 5.7.15 (צורף לבקשה 25) גם ביחס לתקופה מיום 14.10.2009 עד למועד מתן ההחלטה דנן וכך גם למלא את הדרישה בנוגע לגילוי ועיון במסמכים.

2. כב' הש' שרה גדות קיבלה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בהחלטה מיום 14.10.09.
עניינה של התביעה הייצוגית שלפני בהעברת 33% מהתשלום (83 ₪) המשולם לגורר בגין גרירת הרכב החונה שלא כדין, לידי המשיבה.
בסעיף 30 א להחלטה מיום 14.10.09 הוגדרה הקבוצה כדלקמן:
"הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה תכלול את כל בעלי הרכב אשר רכבם נגרר, מאז שנת 2001 ועד היום, מהם גבתה המשיבה, באמצעות התשלום לגורר, סכום כסף".

3. במסגרת ההודעה שפורסמה בעיתונות ביום 24.3.15 (נספח א' לבקשה), בהתאם לנוסח שאושר על ידי, בהסכמת הצדדים (ראה החלטה מיום 12.3.15) צוין, בין היתר, כך:
"תובענה זו הוגשה בשם כל בעלי הרכב אשר רכבם נגרר מאז שנת 2001 ועד היום, מהם גבתה הנתבעת, באמצעות תשלום לגורר, סכום כסף (להלן: הקבוצה)" .
4. המבקש טוען בבקשה דנן כי בקבוצה שהוגדרה בהחלטת האישור לא נכללים כל בעלי הרכב שרכבם נגרר לאחר מועד אישור התובענה ושמהם גבתה המשיבה באמצעות הגורר סכום כסף. לטענתו, ההצדקה להגדלת הקבוצה באמצעות שימוש בהוראות סעיף 10 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") נעוצה, הן בחלוף הזמן הרב מאז מתן החלטת האישור (כ- 6 שנים) ובעובדה שחרף החלטת האישור, המשיבה ממשיכה בגביה שלא כדין נשוא החלטת האישור.
כמו כן, ההודעה שפורסמה בעיתונות ביום 24.3.15 (נספח א' לבקשה), אשר הנוסח שלה הוסכם עם המשיבה והוגש בהסכמה ואף אושר טרם הפרסום ע"י ביהמ"ש (החלטה מיום 12.3.15), התייחסה לקבוצת בעלי רכב שרכבם נגרר "עד היום", דהיינו, עד מועד פרסום המודעה.
עוד נטען כי גם המשיבה רואה את הקבוצה ככוללת בעלי רכב שרכבם נגרר גם לאחר מועד החלטת האישור בהתייחסותה לכך בסעיף 27 לכתב ההגנה ובצירוף נספח ג' לכתב ההגנה.

5. המשיבה מתנגדת לבקשה. המשיבה טוענת כי אין זה צודק, נכון וראוי להורות על צירופם של בעלי כלי הרכב שרכבם נגרר לאחר החלטת האישור ואשר שילמו "דמי גרירה" בגין הגרירה ובהתאם לכך אין להורות על הרחבת ההחלטה בעניין מענה לשאלון וגילוי ועיון במסמכים.
לטענת המשיבה, יישום הוראות סעיף 10 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות ובמיוחד, ההוראה בעניין מסירת הודעה למי שצורף לקבוצה מעלה כי באין זיהוי פרטני של מי שמבוקש לצרפו וכאשר במקרה דנן מדובר ב"כל בעלי הרכב שרכבם נגרר" מאז יום 14.10.2009, נראה כי הדרך היחידה למסור לאנשים אלה הודעה כהוראת סעיף 10 (ב) לחוק, היא ע"י פרסום "הודעה", באופן שעלול להאריך עוד את הדיון בתובענה.
עוד טוענת המשיבה כי נוסח ההודעה שפורסמה בעקבות החלטת האישור אינו מועיל להצביע על אישור של ביהמ"ש להרחבת הקבוצה, בהעדר החלטה שיפוטית בעניין; הסתמכות המבקש על סעיף 27 לכתב ההגנה יסודה בטעות ובהתעלמות מתוכנו ולשונו של סעיף 27 לכתב ההגנה המפרט שינויים בחוק העזר ובהסדרי התשלום; נוכח הוראת סעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, אין בצירוף המבוקש כדי להועיל למצורפים הפוטנציאליים ולהגשים את המטרה של סעיף 10 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות.

6. בתשובה לתגובה מוסיף המבקש וטוען כי במקרה דנן התקיימו (עובדתית ומשפטית) הנסיבות אותן ראתה הפסיקה כמצדיקות את הגדלת הקבוצה ואף הצדקות נוספות להגדלת הקבוצה, כנטען בבקשה. המבקש טוען כי הנימוק של התארכות הדיון אינו מהווה הצדקה לדחיית הבקשה. בפרסום ההודעה המתקנת אין בכדי להאריך את הדיון בתובענה ואף אם יש בו כדי להאריך את הדיון בתובענה, מדובר בהתארכות קצרה מאוד.

7. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להתקבל בחלקה מהנימוקים כדלקמן:

א. סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמן:
"(א) אישר בית המשפט תובענה ייצוגית, יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה; לא ייכלל בקבוצה אדם שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית כאמור.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להתיר צירוף של אדם לקבוצה שאותה הגדיר לפי אותו סעיף קטן, אף שלא נכלל בה במסגרת החלטת בית המשפט כאמור באותו סעיף קטן, וזאת עד למועד שיקבע; התיר בית המשפט כאמור, יורה על האופן שבו תימסר הודעה על כך למי שצורף לקבוצה, ורשאי הוא להורות על פרסום הודעה על כך גם לחברי הקבוצה או לגורם אחר אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין; הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר גם למנהל בתי המשפט לשם רישומה בפנקס".

ב. במסגרת החלטה שניתנה ברע"א 6142/14 חברת בזק בינלאומי בע"מ נ' Myrna Mandap (9.12.2014), כב' ה נשיא' גרוניס דחה בקשת רשות ערעור אשר עסקה בהגדרת הקבוצה שבשמה הותר ניהול התובענה הייצוגית הואיל ובאותו עניין סבר כי יש מקום לדחות את ההכרעה בטענות הנוגעות להגדרת הקבוצה לשלב בו יוגש ערעור, אם יוגש, לאחר סיום הדיון בתובענה כולה.
יחד עם זאת, כב' הנשיא גרוניס התייחס לפרשנות סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות וקבע כי:
"לטעמי, ככלל, ראוי שבית המשפט יתחום באופן ברור, ככל הניתן, את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה כבר בשלב אישורה. זאת, נוכח ההוראה שבסעיף 10( א) רישה לחוק, אך גם לאור ההוראה הקבועה בסעיף 11( א) לחוק, המאפשרת למי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט להודיע על רצונו לצאת מן הקבוצה תוך פרק זמן מוגבל. יחד עם זאת, במקרים מתאימים, רשאי בית המשפט, גם לאחר החלטת האישור, להרחיב את הקבוצה ולהורות על צירוף אדם נוסף. זאת, בהתאם להוראה שבסעיף 10( ב) לחוק. תכליתה של הוראה זו היא לחסוך בהתדיינויות נוספות, ולשפר את נגישותם של אנשים נוספים לבית המשפט, אשר להם עילת תביעה דומה לעילה בתובענה הייצוגית שאושרה ( ראו, דברי ההסבר לסעיף 9( ב) בהצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ה"ח הממשלה 234; ע"א 8037/06 ברזילי נ' פריניר ( הדס 1987) בע"מ, [פורסם בנבו] פיסקה 68 לחוות דעתו של השופט ח' מלצר (4.9.2014)). אחד הטעמים לכך, הוא הרצון לייתר את הצורך בהגשת תובענה ייצוגית נוספת נגד אותו נתבע, שתהא למעשה זהה מבחינה עובדתית ומשפטית לתובענה שאושרה, כאשר ההבדל היחיד יהיה פרק הזמן בו נולדו עילות התביעה של חברי הקבוצה. מצב זה עשוי להתרחש כאשר הנתבע, כפי שנטען בענייננו, אינו משנה את מדיניותו או התנהלותו לאחר שאושרה הגשתה של התובענה הייצוגית. כמובן, ששאלה זו צריכה להישקל בגדרו של כל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו".

בע"א 8037/06 ברזילי נ' פריניר ( הדס 1987) בע"מ (4.9.2014 ) בפסקה 68 לפסה"ד פסק כב' הש' מלצר כי:
"הנחה נוספת שעליה מבוססת, כפי הנראה, קביעתו של בית המשפט קמא הנכבד הנ"ל היא כי אין אפשרות דיונית לכלול בגדרי הקבוצה את הצרכנים שנזקם יתגבש (לשיטת בית המשפט קמא הנכבד) לאחר שייוודע להם על דבר ההטעיה לכאורה.
גם הנחה זו מוטעית לדעתי – וזאת לנוכח הוראת סעיף 10(ב)לחוק, הקובע לאמור...
הוראה זו מקנה לבית המשפט סמכות לצרף לקבוצה, גם לאחר החלטת האישור, כל אדם נוסף, לפי שיקול דעתו. תכלית הוראה זו היא לחסוך התדיינויות נוספות, ולשפר את נגישותם של אנשים נוספים, בעלי עילת תביעה דומה לעילה שאושרה, לבית המשפט (ראו דברי ההסבר לסעיף 9(ב) להצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ה"ח 234, כ"ו בטבת התשס"ו, 26.1.06), ומן הראוי לעשות בה שימוש במקרים המתאימים".

ג. בסעיף 4 לתצהיר שצורף לבקשה שלפני הצהיר המבקש כי:
"מבדיקות שערכתי במהלך השנים ומבדיקה שערכתי אך לאחרונה נסתבר לי שהמשיבה (עיריית ת"א) המשיכה והא אף עדיין ממשיכה לגבות מבעלי הרכב שרכבם נגרר, באמצעות הגורר, סכום כסף-גביה נשוא בקשת האישור-הנעשית שלא כדין, הגם שסכומי הכסף השתנו מעת לעת ברבות השנים".

המשיבה בתגובתה לבקשה, כלל אינה מתייחסת לטענת המבקש הנוגעת להמשך התנהלותה ומדיניותה באשר לגביית התשלום נשוא התובענה הייצוגית ומשכך, טענות המבקש בנוגע לכך לא נסתרו ע"י המשיבה והמסקנה היא כי אכן המשיבה לא שינתה את מדיניותה ואופן התנהלותה לאחר אישור התובענה הייצוגית ביום 14.10.2009.

ד. בנסיבות דלעיל, בשים לב גם לחלוף הזמן מאז אישור התובענה בייצוגית (14.10.2009) שוכנעתי כי המקרה דנן מצדיק, בשלב זה, את צירופם של בעלי הרכב שרכבם נגרר מיום 14.10.2009 ועד היום, מהם גבתה המשיבה, באמצעות התשלום לגורר, סכום כסף.

ה. לא מצאתי כי יש מקום לצרף בשלב זה את כל מי שעילתו נוצרה עד למועד פסק הדין שיינתן בתובענה דנן הואיל ולא ניתן למסור הודעה לחברי קבוצה עתידיים (שעילתם תיווצר מהיום עד למתן פסק דין) כנדרש בהתאם להוראת סעיף 10 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות (ראה בעניין זה גם סעיף 8 להחלטת כב' הש' מיכל נד"ב בת"צ (מחוזי מרכז) 18004-08-11 בית אגמי – חברה לשיווק רהיטים (1997) בע"מ נ' עיריית ראשון לציון, פסקה 8 להחלטה (31.5.15)) .

ו. לאור התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי כי יש צורך להתייחס לשאר טענות הצדדים הנוגעות לנוסח הגדרת הקבוצה בכתבי הטענות ובהודעה שפורסמה בעיתון.

8. לסיכום:

א. הקבוצה המיוצגת בתובענה הייצוגית שלפני תכלול את בעלי הרכב שרכבם נגרר מיום 14.10.2009 ועד היום, מהם גבתה המשיבה, באמצעות התשלום לגורר, סכום כסף.

ב. ב"כ המבקש יגיש נוסח הודעה מוצע לפרסום תוך 7 ימים מקבלת החלטה זו. ב"כ המשיבה יגיב תוך 7 ימים ולאחר מכן תינתן החלטה בנוגע לאופן מסירת ההודעה.

ג. הצדדים יפעלו להשלמת ההליכים המקדמיים ככל הנדרש, תוך 30 יום מהיום.

ד. המשיבה תישא בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 5000 ₪.

ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ו, 20 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.