הדפסה

אלבטרוס צילום אוויר בע"מ ואח' נ' לויטה ואח'

מספר בקשה:3
בפני
כב' השופטת חנה ינון, שופטת בכירה

המבקש
הנתבע מס' 3

מפעל הפיס (חל"צ)
ע"י ב"כ עו"ד הילה שחר

נגד

המשיבים
התובעים

1.אלבטרוס צילום אוויר בע"מ
2. דב אמנון טל
3.מוני הרמתי
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר יזהר טל

המשיבים הפורמליים 4. ארטרא בע"מ
הנתבעים 2 ו-3 5. ירון לויטה

ע"י ב"כ עו"ד גרשוני שלומוביץ

החלטה

1. בפני בקשה מטעם הנתבע מס' 3, מפעל הפיס, להורות על מחיקת התובענה שהוגשה כנגדו על ידי התובעים על הסף מחמת העדר עילה תביעה על פי תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

(להלן: "התקסד"א).

2. עסקינן בתביעה כספית על סך 630,000 ₪ שעניינה דרישה לתשלום פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים של המשיבים על ידי המבקש. המדובר בסרט תדמית אותו הפיק המבקש באמצעות המשיבים הפורמליים אשר נועד לפרסם ולקדם את הקונגרס הבינלאומי אותו עתיד לארח המבקש בשנת 2013. בסרט משובצים קטעי וידאו של נופי ישראל, אשר כולם צולמו על ידי המשיבים, ללא הרשאה, על פי הטענה.

תמצית טענות המבקש:

3. לטענת המבקש, עיון בכתב התביעה מלמד כי אין למשיבים עילת תביעה כנגדו, וכי הוא שורבב לתביעה ממניעים זרים שכן הוא נתפס "ככיס עמוק", אשר ניתן לחלץ ממנו כספים.

4. לטענתו, יש למחוק התובענה על הסף מחמת העדר עילה לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, שכן לא ביצע כל פעולה שיש בה הפרה של זכות יוצרים על פי החוק. כמו כן, אפילו אם יוכיחו המשיבים את כל טענותיהם העובדתיות כלפיו, לא יקים להם הדבר טענה בעילה של הפרת זכויות יוצרים.

(להלן: "חוק זכויות יוצרים").

5. עוד, טוען הוא כי יש למחוק את התביעה על הסף שכן לטענת המשיבים הסרט נשוא התביעה הוקרן בעיר הלינסקי אשר בפינלנד, והרי שאין לחוק הישראלי תחולה מחוץ לישראל.

6. יתרה מזאת, המדובר בהעדר עילה בטענת עשיית עושר ולא במשפט ובעילת "הפרת חובה חקוקה".

7. באשר לעילת הגזל הנטענת אף היא טוען המבקש כי גם היא אינה מקימה עילה כלשהי של ממש שכן מדובר בהפרה של זכויות יוצרים ולא של מטלטלין.

תמצית טענות המשיבים:

8. לטענת המשיבים, כנגד המבקש מופנות בתביעה טענות מהותיות וענייניות, והוא לא שורבב לתביעה אלא מצוי במרכז ענייניה.

9. לטענתם, הפקת הסרט נעשתה ביוזמת המבקש, בהזמנתו, בהכוונתו ועבורו. המבקש הוא זה שבחר את הנתבע מס' 2 לתפקידו כמפיק אירוע הקונגרס ואת הנתבע מס' 1 לתפקידו כמפיק הסרט המפר. לאמור, המעורבות של המבקש כרוכה בפעילות הנתבעים מס' 1 ו-2 ואינה ניתנת להפרדה.

10. יתרה מזאת, יו"ר המבקש נטל חלק אקטיבי בהפקת הסרט, בהיותו הדמות האנושית המרכזית המופיעה בו.

11. באשר לאי תחולת הדין על פינלנד טוענים המשיבים כי הפעלת הביתן בכנס, לרבות הקרנת הסרט שם, היתה חלק אינטגרלי מן הפעילות שבוצעה בהלניסקי על ידי המבקש עצמו. מקום ביצוע חלק מחיוביה של הנתבע מס' 2 כלפי המבקש היה בחוץ לארץ, ואין בדבר כדי לשלול את קיומה של הפרת זכויות היוצרים.

12. עוד, טוענים הם כי הזיקה לישראל שנדרשת על פי חוק זכות יוצרים נוגעת להכרה בקיומה של זכות ולא למקום הפרתה.

13. באשר לעילת הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט, טוענים המשיבים כי קיימת להם עילת תביעה כנגד המבקש, ואי אפשר לנתק את התנהלותו מהתנהלות יתרת הנתבעים.

14. כן מוסיפים הם כי על פי הפסיקה קניין רוחני יכול שיהיה מושא לעוולת הגזל.

ראה: ת.א. (י-ם) 9430/07 שרה שפירו נ' נעמי רגן, פורסם בנבו.

15. בתשובה לתגובה חוזר המבקש על טענותיו ומוסיף כי עילות התביעה מיוחסות לנתבעים מס' 1 ו-2 ולא למבקש.

הכרעה

16. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דינה של הבקשה להידחות, והכל מהטעמים שיפורטו להלן.

17. תקנה 100(1) לתקסד"א בדבר מחיקה על הסף של תובענה קובעת כדלקמן:

" 100. מחיקה על הסף
בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה ...".

18. על פי ההלכה הרווחת, כתב תביעה יימחק בגין העדר עילה במקרים נדירים ביותר. במקרה שבפנינו, נראה כי אין לנעול הדלת מראש בפני המשיבים מקיום בירור עובדתי וראייתי בעניינ ם, שכן ייתכן שיהא לאל ידם להוכיח לבית המשפט כי יש להם עילת תביעה כנגד המבקש.

19. באם תימחק התביעה בשלב מוקדם זה, לא יוכלו המשיבים לממש את זכותם הבסיסית לפנייה לערכאות, דבר לגביו אין יסוד משפטי או עובדתי של ממש ליטול מ הם, שכן אין לומר כי אין יסוד, ולו קלוש, לתביעתם.

20. לעניין זה נקבע בבש"א (מחוזי יר') 3842/08, עלי מחמד נג'יב נג'אר נ' עזבון המנוח רשיד (בן רטאען) רווידאן ז"ל, תק-מח 2008(4), 2200 , 2203 (2008), כדלקמן:

"מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם ההלכה הפסוקה, לפיה בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו לסלק תביעה על הסף רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהינתן זכות הגישה לערכאות שהינה זכות יסוד - זכות חוקתית - המהוה יסוד לשלטון החוק."

עוד נקבע בבש"א (מחוזי ב"ש) 4314/07, מדינת ישראל נ' אלסנע הלייל, תק-מח 2007(3) , 14344 , 14346 (2007), כדלקמן:

"הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו למחוק תביעה על הסף, רק במקרים קיצוניים, בהם ברור, כי אין התובע זכאי לסעד המבוקש, על יסוד העובדות המבססות את תביעתו. ברם, קיומו של סיכוי, אף קלוש, לזכות בסעד, תדחק את הוראת התקנה ותוביל לקיומו של ההליך לגופו.
בבואו לשקול בקשה לדחיית או מחיקת תובענה על הסף, על בית המשפט לנהוג בזהירות ולהשתמש בסמכותו במקרים קיצוניים ויוצאי דופן.
...
בבקשה לסילוק על הסף, ייבחן בית המשפט אינטרסים שונים הנוגעים הן לבעלי הדין בינם לבין עצמם והן למדיניות השיפוטית הראויה. מחד, עשיית צדק מחייבת פתיחת שערי בית המשפט, כמו גם הגנה על זכות הגישה לערכאות, אשר הוכרה כזכות חוקתית. מאידך יש להימנע מהליכי סרק, הטרדת עדים שלא לצורך והעמסת יומנו של בית המשפט.
זאת ועוד, יש לזכור, כי אם בסופו של יום תתברר התביעה כהליך סרק, אשר היה מקום לסלקו, כי אז, הפגם ניתן לריפוי באמצעות השתת הוצאות."

כן נקבע ברע"א 359/06, עו"ד ד' חורי מועין נ' עו"ד סאלמן פרג', תק-על 2006(2), 957 , 958 (2006), כדלקמן:

"מחיקה על הסף של תביעה היא אמצעי קיצוני הננקט רק מקום שאין אפשרות, ולו קלושה, כי התובע יזכה בסעד המבוקש."

21. על כן, לאור טעמים אלה, נדחית הבקשה שכן סבורה אנוכי כי מחלוקות בנוגע לשאלות עובדתיות ולגבי משמעותן המשפטית, דינן להתברר במשפט עצמו.

22. הוצאות משפט תקבענה על פי תוצאות פסק הדין.

ניתנה היום , 11 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.