הדפסה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' הוסיט

לפני כב' הרשמת בכירה עדי אייזדורפר

תובעים

1. איגמה ניהול ומסחר בע"מ

נגד

נתבעים
1. ערן הוסיט

הודעה
על פי הנחיות סגן הנשיאה, יש לפעול כדלקמן:
ההתנגדות לבצוע שטר נתקבלה וניתנה בה רשות להגן ובהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, התביעה תידון בסדר דין מהיר והצדדים יפעלו כדלקמן: 
 
התיק נקבע לישיבה מיקדמית ליום 27 פברואר 2013, בשעה 10:00,
    בפני כב' רשמת בכירה עדי אייזדורפר.
 
התייצבות בעלי הדין לישיבה המקדמית הינה חובה.
 
 היה בעל דין המדינה או תאגיד, יהא הוא פטור מהתייצבות לישיבה המיקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא יאוחר מ-7 ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה, יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.
 
א. התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה
         לפי תקנות 214 ג ו- 214 ח, בתוך 30 ימים ממועד המצאת הודעה זו.
     ב. הנתבע ימציא המסמכים האמורים לעיל בתוך 45 ימים ממועד המצאת הודעה זו.
     
א. הראיות בתיק תשמענה בתצהירים.
בעלי הדין יהיו רשאים להגיש תצהיר מפורט בתוך 90 ימים.
היה ולא יעשו כן, יחשב התצהיר התומך בכתב בי - הדין כתצהיר עדות ראשית. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שיש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך המשפט.
מסמכים אשר לא צורפו לתצהירים אך מצויים בידו של בעל הדין, יפורטו בתצהיר בעל הדין.
תצהירים נוספים מטעם מי מבעלי הדין, לרבות לעניין הגשת מסמכים נוספים ,
יוגשו רק ברשות בית המשפט.    
     ב.עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו. בבקשה להזמנת העד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר ואת הסיבה לבקשה לזמנו.
  
היה והצדדים מעוניינים בקיום הליך גישור פנימי/חיצוני, יודיעו על כך לבית המשפט לפני
    הישיבה המיקדמית.
 
                                                                                    היחידה המשפטית (מנ"ת)
                                                                                      בית משפט השלום פ"ת