הדפסה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' בן-דוד

בפני
כב' הרשמת מאיה אב-גנים ויינשטיין

מבקשת/נתבעת

ורד בן-דוד

נגד

משיבה/תובעת

איגמה ניהול ומסחר בע"מ

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר ובקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

אליבא דמבקשת, בהינתן ובקשת הביצוע הוגשה כשש וחצי שנים לאחר שנגנב השיק בו עסקינן, נדרשה היא לאיתור המסמכים הרלוונטיים ולכן, ההתנגדות הוגשה באיחור של מספר ימים.

לטענת המשיבה, אין בפנינו טעם מיוחד המצדיק הארכת המועד.

בשאלת הארכת המועד נכתב רבות ועל אף שאין מחלוקת כי ההתנגדות הוגשה לאחר המועד הקבוע בדין ואין להקל ראש בזכויות המשיבה בנדון, על בית המשפט ליתן דעתו לזכותו של צד לבוא בשערי בית המשפט, זכות שהוכרה כזכות יסוד (ער (קריות) 23-07 אחים רחמני בע"מ ואח' נ' טמבור בע"מ. פורסם בנבו. ניתן ביום 13/04/09), כאשר יש מקום ליתן עדיפות לדיון המהותי על פני הפרוצדורה (רע"א 1958/00 אריה נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על ואח', פ"ד נה(5) 43, 47).

הדרישה בפסיקה ל"טעם מיוחד" הוגמשה מקום בו מדובר בהליך בפני הערכאה הדיונית להבדיל משלב הגשת ערעור. סבורני כי בנסיבות העניין, לנוכח הנטען ע"י המבקשת ובשים לב לכך שההתנגדות הוגשה באיחור של מספר ימים, אל לה לפרוצדורה לבוא על חשבון הדין המהותי ואין מקום לנעול את שערי בית המשפט בפני המבקשת (ע"א 189/66 עזיז ששון נ' "קדמה" בע"מ, בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ(3) 477, 479; " בר"ע (מחוזי י-ם) 756/05 בנק סטנדרט צ'רטר בע"מ נ' ויסאם מוסא מוחמד אבו אלהווא, פורסם בנבו. ניתן ביום 12/06/06).

באשר לטעמי ההתנגדות, די בכך שבקשת הביצוע לא מולאה כדבעי על מנת לקבל את ההתנגדות (ע"א 146/85 גמליאל נ' מנורה, פ"ד מא (3) 746). גם לגופה, דין ההתנגדות להתקבל. אליבא דמבקשת בתצהירה, השטר נשוא הליכי הביצוע נגנב בשנת 2005 וחתימתה זויפה.

בכגון דא קובע סעיף 22(א) לפקודת השטרות, כי "אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה", כאשר ההלכה הפסוקה מורה, כי "עובדת חתימת הנתבע על השטר היא חלק מעילת התביעה השטרית, ומשחתימה זו מוכחשת – על התובע להוכיח כי החתימה היא חתימת הנתבע" (רע"א 2107/11 אי. בי סופט בדייב בע"מ נ' פוליאקובסקי, פורסם בנבו ביום 31/08/11)).

לאחר ששקלתי את הטעם שניתן לאיחור, את משך האיחור ואת סיכויי ההליך, הגעתי לכלל מסקנה כי בענייננו קיימים נימוקים המטים את הכף לטובת קבלת הבקשה להארכת המועד וההתנגדות, וכי דחיית הבקשה תקפח את זכויותיה של המבקשת באופן בלתי סביר, העולה על ציפייתה המוגנת של המשיבה לסיום ההליך. משכך, יש להיעתר לבקשה להארכת מועד ואף לקבל את ההתנגדות.

לאור סכומה (72,229 ₪) תידון התובענה בסדר דין מהיר ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו- 214ח לתקנות, בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטתי זו לידיה וכן תפרע את הפרשי האגרה אותם עליה לפרוע על פי דין.

הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו- 214ח לתקנות, בתוך 45 ימים מיום קבלת מסמכי התובעת כאמור.

היה והתובעת לא תגיש את המסמכים ולא תפרע את הפרשי האגרה בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור, תמחק תביעתה.

תוצאות הבקשה ילקחו בחשבון בתום ההליך ובהתאם לתוצאתו.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ג, 02 מאי 2013, בהעדר הצדדים.