הדפסה

אוסיפוב נ' פלשקוב

בקשה מס' 1
בפני
כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע

מבקשת

נטליה פלשקוב
ע"י ב"כ עוה"ד מואיד ג'ראח

נגד

משיב
אייזיק אוסיפוב
ע"י ב"כ עוה"ד עימאד חדאד

החלטה

בין הצדדים נחתמו ביום 3/4/13 שני הסכמי התקשרות, גם בנוכחות בעלה של המבקשת, מר אלכסנדר (ההסכם ברוסית ותרגומו לעברית כ-"נספח להסכם על בקשת בדיקה לגבי חיפוש אמצעים כספיים ומשיכת כסף במטרה שלא לאבד אחוזים מהסכום אותו אני מתכוונת למשוך" צורף כנספח א' לכתב התביעה , "הסכם התקשרות לבדיקת ואיתור זכויות וכספים" בעברית בלבד, צורף כנספח ב' לכתב התביעה). כן חתמה המבקשת על ייפוי כח (נספח ג' לכתב התביעה) ושטר חוב (נספח ד' לכתב התביעה).

המשיב טוען כי מטרת ההתקשרות היתה פדיון הכספים, הצבורים לזכות המבקשת בחברת מנורה עקב סיום עבודתה, כולל תגמולים; בירור בשלטונות המס להטבה או פטור מתשלום מס בפדיון תגמולים אלה ואיתור כספים וזכויות בחברות הביטוח השונות. עבור העבודה התחייבה המבקשת לשלם למשיב 10% בתוספת מע"מ מהכספים שיתקבלו ממנורה ושיאותרו ועוד 585 ₪ בגין פתיחת התיק. המבקשת מסרה למשיב כי היא יודעת רק על הכספים בחב' מנורה, המשיב איתר זכויות בחברות נוספות (נספח ה' לכתב התביעה), והמבקשת חתמה על הרשאה ויפוי כח לחברות מגדל והראל (נספח ו' לכתב התביעה). המשיב טוען וצירף מסמכים, המעידים כי המבקשת פדתה את הכספים (נספח ז' לכתב התביעה) , בעלה חתם על טופס מידע ללקוח, שילם את הסכום 585 ₪ (התחייבות וחשבונית, נספח ח' לכתב התביעה) והתחייב כי המבקשת תשלם את העמלה המגיעה למשיב למחרת, כשתקבל פנקס צ'קים. מאז לא שילמה המבקשת את המגיע למשיב, על אף פניותיו (נספח ט' לכתב התביעה).

המבקשת טוענת כי הוחתמה ע"י המשיב על מספר מסמכים, כשהוא מנצל את אי ידיעתה בשפה עברית, וזייף חלק מהמסמכים. המבקשת טוענת כי מסרה למשיב לפני ההתקשרות אודות זכויותיה בחב' מנורה מבטחים ומגדל ואף מסרה לו מסמכים, שקיבלה מהן (מסמכים מהמעביד לחב' הביטוח, מסמכים של חב' הביטוח ותלושי שכר, המעידים על הפרשות לחברות אלה, נספחים ג' עד י' לבקשה) .

המבקשת מציינת כי מטרת פנייתה למשיב היתה לתכנון המס בקשר עם משיכת הכספים ממנורה. המבקשת מציינת כי לא חתמה בפני עו"ד המשיב, חתמה על מסמכים ריקים שמולאו בדיעבד, וממילא המבקש לא איתר עבורה חשבונות שלא ידעה עליהם, ולכן אינו זכאי לשכר טרחה.

המבקשת מציינת כי לאחר ההתקשרות לא ענה המשיב לפניותיה ולבסוף הודיעה לו כי היא מבקשת שיפסיק את הטיפול עבורה, היא פנתה ישירות לרשויות המס וקיבלה את הפטור המגיע לה (נספח י"א לבקשה מיום 10/4/13 ). רק אז, טוענת המבקשת , כי בחודש מאי 2013 הודיע המשיב לבעלה כי איתר עבורה כספים בסך 36,000 ₪, וסירב למסור את מקורם עד שלא תשולם עמלתו בסך 8,000 ₪. המבקשת שוחחה עם המשיב ואמרה לו כי לאור הסכום המדובר בכספים צבורים בחב' מגדל, הידועים לה, ואין המשיב זכאי לעמלה בגינם. מכאן עברה השיחה לפסים לא נעימים, והמבקשת שלחה למשיב ביום 7/5/13 וביום 12/5/13 מכתב (במברק ובדואר , נספחים י"ב-י"ד לבקשה), בו היא מבקשת כי יפסיק את הטיפול בענייניה . על כן טוענת המבקשת כי אינה חייבת למשיב דבר.

בדיון, שהתקיים לפניי, נחקרה המבקשת נגדית, והוצג לפניה מסמך לפיו שילמה מס במשיכת הכספים מחב' מנורה מבטחים ביום 30/6/13 (מש/1). המבקשת טענה כי קיבלה פטור מתשלום מס על הפיצויים (במש/1 נרשם כי שילמה מס הכנסה בסך 875 ₪) ואישרה כי לא קיבלה פטור מפדיון התגמולים. המבקש עמדה על טענתה כי פנתה בעצמה למס ההכנסה, וטענה כי דיברה בעל פה עם המשיב שהסכים כי היא תפנה לבד למס ההכנסה, כי אינה חייבת בתשלום מס וכי הוא היה עושה זאת עבורה ללא תשלום. המבקשת אישרה חתימתה על ההסכם ברוסית ואישרה כי היה עליה לשלם למשיב אם היה מבצע את עבודתו ורק על התגמולים. המבקשת חזרה על טענתה כי המשיב דרש ממנה בעל פה תשלום של 8,000 ₪ בגין כספים שאיתר לכאורה בחב' מגדל, ולא ידעה להשיב מה שיעור העמלה שהוסכם, ואמרה שגם אם נכתב 10% בעל פה נאמר פעם 20% ופעם 10%. המבקשת הסבירה כי את המכתבים בעברית כתבה בעזרת חברים, היודעים רוסית ועברית, והכחישה קבלת מכתב ההתראה.

ב"כ המשיב הסכים למתן רשות להתגונן, אך טען כי יש להתנותה בהפקדה. ב"כ המבקשת סירבה.

ב"כ המבקשת סיכמה כי המשיב לא קיים את חלקו בהסכם, לא השיג עבור המבקשת כל הקלה במס הכנסה ולא איתר עבורה כספים.

ב"כ המשיב סיכם וטען כי יש להוציא את תצהירה של המבקשת מתיק בית המשפט, מאחר והוכח כי אינה קוראת עברית והיא לא הצהירה כי התצהיר תורגם לה. לגוף הבקשה טעם ב"כ המשיב כי המבקשת לא פירטה הגנה ראויה, כי נסתרה טענתה לפיה קיבלה פטור מלא מתשלום מס הכנסה על פדיון הכספים ממנורה מבטחים (מש/1), וכי העלתה בדיון טענה חדשה בניגוד להסכם ברוסית בעניין גובה העמלה.

לאחר ששמעתי את החקירה הנגדית והסיכומים , ועיינתי במסמכים, שהגישו הצדדים בתמיכה לכתבי טענותיהם, אני מוצאת כי הגנת המבקשת לא נסתרה.

עצם העובדה שהמבקשת הוחתמה רק על אחד מההסכמים ברוסית, וטענתה לפיה לא חתמה על כל המסמכים, לא במסמכים המופנים לחברות הביטוח ולא בפני עו"ד, מצדיקה מתן רשות להתגונן. אי ידיעת העברית אושרה ע"י ב"כ המשיב, ואינה מצדיקה הוצאת התצהיר מהתיק, לאחר שהובהר בחק ירה הנגדית כי הדברים בתצהיר הוסברו למבקשת כדבעי בשפתה , והיא ידעה לענות על כל שאלה שנשאלה על תוכן התצהיר.

המסמכים, שהציגה המבקשת בעניין זכויותיה בחברות הביטוח מנורה ומגדל, מאמתים את טענתה לפיה המשיב לא איתר עבורה זכויות אלו, ובמיוחד יש יסוד לטענתה בהתחשב בנספח ה' לכתב התביעה, המעיד כי המשיב קיבל את הפרטים על זכויות המבקשת רק ב חודשים ספטמבר-אוקטובר 2013, זמן רב לאחר שביקשה ממנו להפסיק את הטיפול בענייניה. כך גם ביחס לאישורי מס ההכנסה מיום 10/4/13 המופנים למבקשת, והמשיב לא טען בכתב התביעה ולא שלל בחקירה הנגדית את הטענה כי המבקשת פנתה למס ההכנסה בעצמה. אין בעובדה שהמבקש שילמה מס בפועל כדי להשפיע על עמלת המשיב, אלא אם יוכיח כי פעל להפחתת המס.

הסיכום הינו כי המבקשת הציגה הגנה ראויה לבירור בשאלת זכותו של המשיב לעמלה בגין הפעולות שביצע עבורה, בקשר עם ההסכם, ככל שביצע, ואני מקבלת את ההתנגדות לביצוע תביעה ללא תנאי.

אין מדובר בהתנגדות קלושה או דחוקה, אלא להיפך, הגנה איתנה, הנתמכת במסמכים כבר עתה.

הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד יקבעו בפסק הדין הסופי ולפי תוצאותיו.

תצהיר המבקשת יהווה כתב הגנה.

התיק מועבר לסדר דין מהיר.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ה, 02 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.