הדפסה

אומיילה מנסור נ' בע"מ ואח'

29 אפריל 2014
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

המבקשת:
עבאדי אומיילה מנסור

-
המשיבים:

  1. מתפרת ואיל בע"מ
  2. וואל אזברגה

החלטה

1. לפניי שתי בקשות שהוגשו מטעם התובעת האחת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה והשנייה בקשה בקשה לפטור מאגרה, לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתו הכלכלית הקשה של המבקש (להלן: "הבקשה").

2. באשר לבקשה הראשונה - בבקשה התובעת מופיעים שני מועדים שונים בהם לטענתה בוצעה מסירה לנתבעים כאשר על פי המסמך הנילווה המועד הנכון בו בוצעה מסירה הוא 23.3.14.
בשים לב לאמור, ובהתחשב בפגרת חול המועד פסח טרם חלף המועד להגשת כתב הגנה.
 
3.        טענות המבקש, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירו שצורף לבקשה, הן בתמצית כדלקמן:
 
א.המבקשת פוטרה מעבודתה אצל הנתבעים והשתכרה שכר המופחת משכר מינימום.
ב.המבקשת מתגוררת עם הוריה בעוני רב כשאביה של המבקשת הינו מובטל.
ג.אין למבקשת חסכונות ו/או נכסים כלשהם והיא פנתה לקרובי משפחה וחברים לשם גיוס סכום האגרה.
ד.למבקשת עילת תביעה טובה.
ה.בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקשת לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.
 
יצוין, כי לבקשה לא צורפו מסמכים המעידים על מצב ה של המבקש ת, לא ברור באם הופרשו בעבורה כספים למוסד לביטוח לאומי כמו כן לא ניתנה התייחסות לעובדה כי המבקשת פוטרה ב-5/13 כאשר מאז ועד היום אף אם לא קיבלה תלושי שכר ו/או מכתב פיטורים ניתן היה לפנות לקבלת דמי אבטלה כאשר בנוסף אין כל התייחסות לשאלה כיצד ידה של המבקשת משגת במימון עו"ד .
 
4.        בהחלטתי 10.3.14 הוריתי למשיבה להגיב לבקשה בתוך 15 יום אולם עד למועד זה טרם הוגשה תגובה.

ההכרעה:
 
5.        לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.
 
6.         תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).
 
7.         בעניינו אין התובעת נחשב ת לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות אם כי חלק מרכיבי התביעה פטורים מאגרה נוכח הוראת תקנה 4 ובפרט רכיב התביעה העיקרי שעניינו תשלום הפרשי שכר מינימום. המבקשת, מבקשת לפטור אות ה מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתה לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתה האישית בלבד, בהסתמך על רכוש ה, שלה של בני משפחת ה (תקנות 12 לתקנות האגרות).
 
8.        באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שתוכיח התובעת את טענותי ה עשוי ה ה יא לזכות בסעדים שתבעה – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.
 
9.         באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובעת הצליח ה להראות כי אין ביכולת ה לשאת בתשלום הא גרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבה הכלכלי של התובע תת אינו קל אך אין בתצהירה של התובעת התייחסות לשאלה כיצד משפחתה מקיימת את עצמה האם להוריה חסכונות האם פנתה לקבלת גימלה זו או אחרת מהמל"ל האם ניתן למשכן הבית בו מתגוררת משפחתה האם למשפחתה רכב בבעלותה וכיצד ידה משגת במימון עו"ד.
 
10.        אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבה של התובע ת מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לדברי ם שפורטו לעיל.
 
11.       בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 559 ₪ תשולם בשיעורים של שלושה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לב"כ התובע ת במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 15.5.14. לא יהיה צו להוצאות.
 
12.       מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים.
 
 13. התיק יעלה לעיוני בתאריך 5.5.14 לשם מתן החלטה בבקשה התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה ככל שלא יוגש כתב הגנה עד למועד זה תינתן החלטה המורה לנתבעים להגיב לבקשה.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, (29 אפריל 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.