הדפסה

אהרוני ואח' נ' בננו ואח'

בפני
כב' השופטת הלית סילש

תובעת

שרה אהרוני

נגד

נתבעים

1.אסתר בננו
2.קל אוטו בע"מ
3.אגבבה מולאט
4.סופרבוס בע"מ

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים.

בנוסף, הנתבעים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק במחלוקת הקיימת ביניהם ביחס לנזקים אשר נגרמו לרכבי הנתבעים, בינם לבין עצמם, ואף זאת על פי שיקול דעתי, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984, ללא נימוקים.

הובהר לצדדים כי בהכרעות מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, כמו גם לקבוע את שיעור אחריותו של מי מן הנתבעים במערך היחסים שבינו לבין הנתבעים האחרים, והכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעים ישלמו לתובעת, לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובעת נגד הנבתעים, כמפורט בתובענה, סכום כולל של 17,687 ₪ בתוספת הוצאות בסך 3,501 ש"ח. תשלום זה יבוצע לפי חלוקת אחריות של 75% לנתבעים 1-2 ו- 25% לנתבעים 3-4.
דהיינו, סך של 13,258.5 ₪ ישולם על ידי הנתבעים 1-2 לתובעת, וסך של 4,419.5 ₪ ישולם על ידי הנתבעים 3-4 לתובעת . תשלום ההוצאות יעשה בחלוקה על פי אותו יחס.

בהתייחס למערך היחסים שבין הנתבעים לבין עצמם, אני מוצאת להורות כדלהלן :
אני מוצאת לייחס לנתבעים 3-4 אחריות לנזק בסך של 3,651.52 ₪ מתוך נזקי הנתבעים 1-2.
אני מוצאת לייחס לנתבעים 1-2 אחריות לנזק בסך של 6,736 ₪ מתוך נזקי הנתבעים 3-4.
מובהר כי נזקים אלו עניינם במערך היחסים שבין הנתבעים לבין עצמם, וביחס לרכבי הנתבעים בלבד, וללא קשר לפסיקתי בכל הנוגע לפיצוי התובעת.
עוד מובהר כי סכומים אלו נתנים לקיזוז, כך שהנתבעים 1-2 ישלמו לנתבעים סך כולל של 3,084.48 ₪. שכר הטרחה בהיקף של 1,250 ₪ לכל צד, ניתן אף הוא לקיזוז.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.
ניתן היום, כ"ח סיוון תשע"ד, 26 יוני 2014, בהעדר הצדדים.