הדפסה

אברמוביץ ואח' נ' דורני חנה ואח'

מספר בקשה: 12

פסיקתא

(על פי פסק דין מיום 2/4/2012)

(ערעור שנדון בתיק ע"א 51909-05-12 נדחה ביום 9/3/2014)

הנתבעים יסלקו את ידם מן המקרקעין הידועים כחלקות 290 ו-293 בגוש 6107, בשכונת גבעת עמל בתל אביב, וימסרו את החזקה במבנה ובשטח התפוס על ידם לידי התובעים, כשהם פנויים מכל אדם וריקים מכל חפץ ששייך לנתבעים. הפינוי יבוצע לא יאוחר מיום 15.10.2012, בשעה 13.00.

הנתבעים ישלמו לתובעים את התשלומים הבאים:
א. 9,517 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 23.1.2008. (סכום המהווה שליש מדמי השימוש הראויים עבור התקופה שמיום 23/8/2007 ועד ליום הגשת התביעה – 23/1/2008).
ב. 1,903 ₪ לחודש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 23 לכל חודש, החל מיום 23.1.2008 ואילך, עד לפינוי המקרקעין. (דמי שימוש ראויים מיום הגשת התביעה ואילך).
ג. אגרות משפט כפי ששולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום תשלומן (8,400 ₪ מיום 23/1/2008, ו-9,595 ₪ מיום 21/8/2012) ;

ד. הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 15,000 ₪, כשסכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין, דהיינו, 2/4/2012.

על פי פסק הדין היה על הנתבעים לשלם את התשלומים בתוך 30 יום, דהיינו עד ליום 2/5/2012, למעט התשלומים המתייחסים לדמי שכירות ראויים אשר טרם הגיע זמן תשלומם. דמי שכירות אשר טרם הגיע זמן תשלומם הם דמי שימוש ראויים על פי ס"ק ב' לעיל, אשר מתייחסים לתקופה שלאחר מועד מתן פסק הדין, דהיינו לאחר 2/4/2012. המועד לתשלום דמי השימוש הראויים אשר טרם הגיע זמן תשלומם במועד מתן פסק הדין הוא בראשון לכל חודש מיום 2/4/2012 ועד לפינוי המקרקעין בפועל.

ניתנה היום, י"ח אדר ב תשע"ד, 20 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.