הדפסה

אבראהים נ' מועצה מקומית כפר מגאר

בפני
כב' השופטת פנינה לוקיץ'

תובע
ג'מאל אבראהים

נגד

נתבעת
מועצה מקומית כפר מגאר

החלטה

בפני בקשת התובע, אשר הועלתה במהלך הדיון היום, למתן פסק דין חלקי על סכום שלטענתו לא צריך להיות עוד שנוי במחלוקת ועומד על סך של 279,391 ₪.

אין מחלוקת בין הצדדים כי הסכום שלגביו מתבקש פסק הדין החלקי (אשר ננקב על ידי הנתבעת בסכום שונה במעט – 258,218 ₪) הינו הפרש בין סכום החשבון הסופי שאישר המפקח מטעם הנתבעת ביחס לעבודות שביצע התובע בכביש בשכונת אלחריק בכפר מגאר (כביש מס' 4), לבין הסכום שאושר ביחס לאותו הפרויקט, בסופו של יום, על ידי המפקח מטעם משרד הבינוי והשיכון שהיה היזם (והגורם המתקצב) לביצוע הפרויקט (להלן: "סכום ההפרש").

טענת הנתבעת ביחס לסכום זה (להבדיל מטענותיה לגבי חלקים אחרים של התביעה הנוגעים לפרויקט זה ופרויקטים נוספים ) הינה כי בהעדר אישור של מפקח משב"ש, לא זכאי התובע לתשלום זה. טענת הנתבעת הינה כי על אף שלא קיימת תניה חוזית כזו בהסכם שנערך בין הצדדים, היתה קיימת הסכמה בעל פה של התובע לתנאי זה, שכן התובע ידע כי הפרויקט מתוקצב על ידי משב"ש, ולפיכך כל סכום שלא יאושר ע"י מפקח משב"ש לא ישולם לנתבעת, וממילא לזו אין מקורות כספיים לתשלום סכום כלשהו שלא אושר על ידי המשב"ש.

בקשת התובע למתן פסק דין על סכום ההפרש, מסתמכת על החלטת כב' הרשם קבאני, אשר לטענת התובע הגביל את מתן הרשות להתגונן כנגד התביעה לטענות אחרות של הנתבעת, ומשכך למעשה לא ניתנה לנתבעת רשות להתגונן כנגד התביעה בהסתמך הטענה לקיום הסכמה בעל פה כאמור. התובע מפנה לפרוטקול הדיון מיום 29.5.13 בו נרשמה הסכמת הצדדים כדלקמן:

"....אנו מבקשים לדחות את הדיון על מנת לקיים ישיבה משותפת עם הקבלן / התובע, המשיב, באי כח הצדדים , תוך 21 יום מהיום כאשר ברור שמה שנותר במחלוקת בין הצדדים הוא הסכומים המגיעים לתובע לאחר קיזוז התשלומים ששולמו כל זאת על פי האישורים שניתנו על ידי המפקח מטעם המבקשת. כל זאת על מנת לחסוך בדיונים מיותרים, ובהוצאות . באם לא תושג הסכמה סופית והמחלוקת לא תגיע לסיומה, יקבע דיון על פי בקשה שתוגש על ידי מי מהצדדים תוך פרק זמן קצר ביותר על פי יומן בית המשפט על פי תאריכים מוסכמים או כל תאריך אחר, ואנו מתחייבים להתאים את עצמו לתאריך שיקבע".

בעקבות הסכמה זו נדחה המשך הדיון בבקשה עד לקבלת הודעת הצדדים.
בעקבות הודעות של הצדדים כי לא הגיעו להסכמה ומספר בקשות לקביעת מועד דיון נוסף, ולאחר שמספר דיונים שנקבעו נדחו מסיבות שונות, ניתנה ביום 7.1.14 החלטת הרשם כדלקמן:
"לאור נימוקי הבקשה ובהיות המחלוקת שנותרה בין הצדדים הינה שיעור הסכומים להם זכאי התובע, שאלה המחייבת שמיעת ראיות והוכחות, לא מצאתי כל מקום לקבוע כל מועד דיון ולפיכך אני נותן לנתבעת/המשיבה רשות להתגונן בפני התובענה בעניין השאלות שבמחלוקת, הסכומים להם זכאי התובע. כאשר התצהיר יהווה כתב הגנה והוצאות יהיו לפי התוצאות." (ההדגשה אינה במקור – פ.ל.) (להלן: "ההחלטה מיום 7.1.14")
ההחלטה מיום 7.1.14 ניתנה בהתיחס לבקשה נוספת של התובע לקביעת מועד נוסף לדיון בבקשת הרשות להתגונן בהתאם להסכמות הצדדים, תוך שהרשם מצטט למעשה את סעיף 5 לבקשה באשר להגדרת השאלה שבמחלוקת בין הצדדים.
קריאת החלטות הרשם ביחד, מצביעות על המקור להבדל בין עמדות הצדדים באשר להיקף הרשות להתגונן שניתנה. בעוד שמפרוטוקול הדיון עולה לכאורה הסכמה בין הצדדים לצמצם את המחלוקת בין הצדדים (תוך דחיית טענת הנתבעת לקיומה של הסכמה בעל פה שלא מצאה ביטויה בהסכם), הרי שמהחלטה מיום 7.1.14 עולה כי הרשם לא צמצם כלל את מתן הרשות להתגונן שכן המילים "הסכומים להם זכאי התובע" כוללת למעשה את מלוא המחלוקות בין הצדדים שכן כל אחת מהמחלוקות משפיעה, כך או אחרת, על "הסכומים להם זכאי התובע".
נוצר מצב בו כל אחד מהצדדים מבין אחרת את החלטת הרשם מיום 7.1.14: התובע סבור שזו כפופה להסכמות הצדדים בדיון מיום 29.5.13, ואילו הנתבעת רואה בה החלטה עצמאית המדברת בעד עצמה. ב"כ הנתבעת אף הוסיף בדיון בפני, כי אילו סברה הנתבעת אחרת היתה מגישה ערעור על החלטת הרשם, שכן הסכמתה בדיון מיום 29.5.13, כי הצדדים יפגשו וינסו ללבן את הפערים ביניהם על בסיס אישורי מפקח הנתבעת בלבד, לא היתה בה כדי למנוע ממנה לעמוד על מלוא טענותיה בהמשך הדיון (אשר אמור היה להתקיים בפני הרשם לפי ההסכמה הדיונית) , וההחלטה מיום 7.1.14 לא קבעה אחרת.
לאחר עיון מדוקדק בהחלטות, כפי שהובאו לעיל, ובהשתלשלות העניינים כפי שהיא עולה מהבקשות שהוגשו בתיק, אני לא מוצאת שיש מקום לקבוע, כעמדת התובע, שהנתבעת כבולה להסכמה בפרוקול הדיון מיום 29.5.13 ואין מקום לכלול בהחלטה מיום 7.1.14 שבה ניתנה רשות להתגונן בלתי מסויגת, את מה שאין בה.
עמדת הנתבעת באשר להעדר חובה שלה לשאת בסכומים שלא אושרו על ידי משפח משב"ש הינה עקבית ותואמת את עדות הגזבר בפני הרשם. גם באם קיימות אי התאמות אחרות בין הבקשה לרשות להתגונן לבין תצהיר העדות הראשית (כפי שנטען בדיון בפני) , אין בכך לקבוע אחרת ביחס להיקף הרשות להתגונן שניתן. באם התובע סבר כי החלטת הרשם מיום 7.1.14 בטעות יסודה, שכן זו לא סייגה את היקף הרשות להתגונן שניתנה בהתאם להסכמת הצדדים בדיון , צריך היה הוא לנקוט הליך לשינוי החלטה זו ולא להמתין לקיום הישיבה בפני להעלות טענותיו בענין זה.
משכך, אני דוחה את בקשת התובע למתן פסק דין חלקי כבר עתה ביחס לסכום ההפרש , זאת מבלי שיהא בכך חיווי דעה ביחס לטענת הנתבעת בהקשר זה.
לאור הסכמת הצדדים בדיון בפני בכוונתי למנות כמומחה מטעם בית המשפט את רו"ח בשארה שוקייר, על מנת שיבחן את מלוא טענות הצדדים ויבדוק את ההתחשבנות ביניהם ביחס לשלושת הפרויקטים נשוא תביעה זו.
ההכרעה בין טענות הצדדים ביחס לסכום ההפרש, תתבררנה, במידת הצורך, לאחר קבלת חוות הדעת החשבונאית אשר יהא בה לטעמי, לצמצם משמעותית את המחלוקות בין הצדדים.
ככל שלמי מהצדדים התנגדות לזהות המומחה, יודיע על כך בתוך 10 ימים.
בהעדר הודעה אחרת, תנתנה הוראות מתאימות לקידום מתן חוות הדעת.

ניתנה היום, ג' חשוון תשע"ה, 27 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.