הדפסה

אבו סביח נ' מהלווס

בפני
כב' השופטת רנר שירלי

המבקש
(המשיב)

פאיז מהלווס

נגד

המשיב
(המבקש)

עווד אבו סביח

החלטה

1. בפני בקשה לביטול החלטה "ולהסרת פלישה טריה".

ביום 20.9.12 הגיש המשיב בקשה למ תן צו מניעה האוסר על המבקש או מי מטעמו למנוע מה משיב להיכנס או להפריע לו בהחזקתו בבית הנמצא בקומה ראשונה בצד ימין חלקת משנה 6 חלקה 93 בגוש 30611. על פי הבקשה במקרקעין המצויים בבית חנינא הוקם על ידי המשיב ביחד עם ה מבקש בהתאם להסכם שותפות מבנה. המבקש קיבל בפועל 4 דירות מתוך ה-7 המצויות במבנה על אף שבהתאם להסכם השותפות חלקו קטן יותר. עוד נאמר בבקשה כי בכלל זה גם הדירה נשוא הבקשה אשר היתה מושכרת על ידי המשיב לצד ג' בין התאריכים 1.5.08 ל-30.4.09 ואשר פונתה על ידו בעקבו ת תביעת פינוי. על פי הבקשה לאחר פנוי הדירה על ידי השוכר המשיב הוא שתפס חזקה בדיר ה על אף אי הכנסת ריהוט מלא אליה והוא בעל הזכויות ב דירה. עוד נאמר בבקשה כי בימים אלו מבקש המבקש לתפוס חזקה באותה דירה ללא כל הצדקה בדין ומכאן הבקשה . כתב התביעה עניינו אכיפת הסכם השותפות.

הבקשה למתן צו מניעה זמני נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים ליום 24.9.12 ובאותו מועד לא התייצב המבקש לדיון שנקבע. המ שיב התייצב ביחד עם מבצע המסירה מר עמאר מוסטפא אשר הצהיר כי ביצע את המסירה בדירת המבקש בעיר העתיקה לבנו העונה לשם אחמד מהלווס. לנוכח אי ההתייצבות ניתנה החלטה ולפיה ניתן צו מניעה זמני האוסר על המבקש למנוע מהמשיב להיכנס לדירה. בצו נאמר כי הוא ניתן בכפוף לכך שאכן לא מתגורר בדירה דייר אחר.

ביום 28/9/12 הודיע ב"כ המשיב כי "ביום 24.9.12 נכנס המבקש (המשיב – ש.ר.) לדירה נשוא התביעה היא היתה ריקה ו הוא תפס בה חזקה. למקום הגיע המשיב (המבקש – ש.ר.) והתנהל בינו לבין המבקש (המשיב – ש.ר.) דו שיח במהלכו נמסר לו הצו של ביה"מ וכן כתב התביעה ".

2. ביום 2.10.12 הוגשה הבקשה הנוכחית שכותרתה "בקשה בהולה לביטול החלטה ולהסרת פלישה טרייה". בבקשה נאמר בין היתר כי המבקש ו/או בנו מעולם לא קיבלו שום בקשה למתן צו מניעה זמני וכי הטענה שאדם בשם עמאר מוסטפא מסר את הבקשה לידי בנו של המבקש אחמד, הינה שקרית לחלוטין ו הוא מעולם לא קיבל בקשה כזו . עוד נאמר בבקשה כי לא המבקש ולא הבן אחמד או מי מטעמם התגוררו במועדים הנטענים בעיר העתיקה. בבקשה התבקש זימונו לעדות של המוסר על מנת לחקור אותו בגין ביצוע המסירה הנטענת. בבקשה גם נטען כי המשיב או מי מטעמו אשר נכנסו לנכס בעקבות החלטת בית המשפט, תקפו את המבקש ובנו בגרזנים וכלים נוספים וכתוצאה מתקיפה זו הם אושפזו בבית החולים. על פי הבקשה למשיב אין ולא הי יתה כל חזקה בנכס נשוא הבקשה, לא במועד סמוך לפלישה הטריה לנכס ולא לפני שנים והמבקש הוא מי ש החזיק והתגורר בנכס עם בני משפחתו עד ליום 30.12.11 ולאחר מועד זה באמצעות שוכר מטעמו וזאת עד ליום 18.9.12, ימים ספורים לפני "הפלישה". לבקשה צורף בין היתר תצהיר בנו של המבקש אשר בו הוא מציין כי לא היה בעיר העתיקה במועדים הנטענים לביצוע המסירה.

הבקשה נקבעה לדיון במעמד הצדדים ליום 14.10.12. המוסר מר עמאר מוסטפא העיד כי ביצע את המסירה לבנו של המבקש , אחמד, בעיר העתיקה ( ר' עמ' 3 שורות 21-31). בנו של המבקש העיד כי הבית ברח' באב חוטה בעיר העתיקה נהרס "בחודש רביעי או חמישי" על ידי העירייה וכי משפחת מהלווס אינה מתגוררת כיום בנכס (ר' עמ' 10 שורות 12-32). כשנשאל המבקש עצמו מתי נהרס הבית בבאב חוטה השיב כי באפריל השנה . עוד העיד כי הדירה נבנ תה בשנים 1998-1997 לאחר שחזר מרבת עמון וגר בחדר קטן בקומה השלישית בהרשאת בני דודיו. לעדותו נאלץ לבצע את ההריסה בעצמו בעקבות צו שקיבל מהעיריה והוא אף הציג פרוטוקול ומסמכים של תיק העיריה הרלוונטי . כשנשאל אם יש למשפחה "משהו בבאב חוטה" השיב כי לא (ר' עמ' 11 שורה 28- עמ' 12 שורה 11). המבקש גם פירט מי מתגורר בקומות השונות של הנכס (ר' עמ' 12 שורות 19-32).

3. בעקבות עדותו זו של המבקש הודיע ב"כ המשיב כי " אבדוק בעיריית ירושלים בבית המשפט לעניינים מקומיים האם אכן נהרסה הקומה בה התגורר המבקש. אתן על כך הודעה לבית המשפט בתוך 48 שעות מהיום. ככל שיתברר כי אכן הקומה נהרסה, יפנה המבקש (הכוונה למשיב – ש.ר.) את הדירה בתוך 7 ימים מיום ההודעה". לאחר הדיון ביקש ב"כ המשיב אורכה למתן הודעה מאחר והתיק המצוי בבית המשפט לעניינים מקומיים הוא תיק אי הציות לצו ההריסה ולא כתב האישום המקורי שהינו משנת 2000 ואשר יש צורך לזמנו מהארכיב. בינתיים הוגש על ידי ב"כ המבקש לתיק בית המשפט עותק מכתב האישום המקורי משנת 2000. בעקבות זאת הודיע ב"כ המשיב כי מכתב האישום המ קורי ניתן לדלות מידע ולפיו המבקש הוא בעל הנכס אשר עליו ממוקמת אותה דירה שנהרסה. מכאן שיש לו כתובת בבאב חוטה והוא מתגורר שם ו/או ב נו. עוד נאמר בהודעה כי בידי המשיב ראיות כולל תצהירים בדבר האמור וכל אשר נהרס היא תוספת לאותה דירת מגורים של המבקש. בהודעה נתבקש בית המשפט לקבוע המשך דיון בבקשה.

4. אכן נקבע המשך דיון בבקשה ליום 21.10.12. ב"כ המשיב השלים את חקירתו של המבקש ככל הנוגע למגור ים בבאב חוטה והצדדים סיכמו את טענותיהם בסוגיית ההמצאה. ב"כ המבקש הפנה להסכמה הדיונית הטמונה בהודעת ב"כ המשיב בפרוטוקול האחרון. עוד הפנה לראיות שבתיק בית המשפט לעניינים מקומיים שמהן עולה כי הקומה בה התגורר המבקש נהרסה וכי המשיב לא המציא כל ראיה נוספת לאחר הד יון. ב"כ המשיב הפנה לכך שכתובתו של המבקש על פי תעודת הזהות עדיין בבאב חוטה ועל כן עליו הנטל להוכיח כי עבר להתגורר בכתובת אחרת. אמנם מאשר ב"כ המשיב כי נהרסה קומה בכתובת שבבאב חוטה ואולם לטענתו השאלה שעד עכשיו לא ניתנה לה תשובה היא האם למבקש דירה בבאב חוטה אם לאו. לטענתו מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית המשפט ל עניינים מקומיים לא ברור אם למבקש לא היה נכס אחר בצ ד זה שנהרס. בנוסף הפנה ב"כ המשיב לסתירות בעדויות בין האב לבן. לטענת ב"כ ה משיב אי אמינותו של המבקש עולה מהליך אחר שהתנהל בעניינו בבית הדין האיזורי לעבודה.

5. עדותו של מבצע המסירה ככל הנוגע לביצוע המסירה לא היתה משכנעת. אני מעד יפה על פניה את עדות בנו של המבקש ולפיה מעולם לא קיבל את ההזמנה לדיון ולא היה במועדים הרלבנטיים בעיר העתיקה. עדויותיהם של המבקש ובנו ולפיהן הנכס בו התגורר ו בעבר בבאב חוטה נהרס ואין למבקש נכס אחר באותה כתובת היו מהימנות עלי. עדויות אלו נתמכות בחומר שהוגש מתיק בית המשפט לעניינים מקומיים. בפרוטוקול הדיון שהתנהל בבית המשפט לעניינים מקומיים ביום 2.7.12 בתיק 3218/2011 הודיעה ב"כ המאשימה כי "מביקור הפיקוח במקום עולה כי הנאשם הרס את הבנייה ואף הסיר את הפסולת". בכתב האישום המקורי בת.פ 4563/00 הואשם המבקש כי בין 6.8.98 לבין 17.2.99 בנה ברח' בבאב חוטה 8 מעל גג קיים קירות מבלוקים עם פתחים לחלונות ולדלתות, ומדרגות מקונסטרוקציית ברזל. כל זאת ללא היתר מאת הוועדה המקומית. בגזר הדין מיום 19.5.03 מצוין כי בהתחשב בין היתר בנסיבות שפורטו על ידי ב"כ הנאשם ולפיהן קודם לכן היה במקום מבנה מעץ, אין מניעה לכבד את הסדר הטיעון. מהחומר שהוגש עולה כי הקומה אותה בנה המבקש נהרסה באפריל השנה. לא הוגשה כל ראייה ולפיה על אף האמור מתגורר בנו של המבקש באותה הכתובת, והעובדה שהמבקש לא שינה את כתובתו שבתעודת הזהות מאותו מועד אין בה כדי להוות ראייה כזו.

לנוכח כל האמור שוכנעתי כי ההזמנה לדיון לא הומצאה לבנו של המבקש. בנסיבות אלו אין הצדקה להותיר על כנה את ההחלטה מיום 24.9.12 אשר ניתנה במעמד צד אחד ואשר מכוחה עבר המשיב להתגורר בדירה כעולה מדברי בא כוחו בפרוטוקול מיום 21.10.12 (ר' עמ' 4 ש' 13-14). למעשה לכך גם הסכים ב"כ המשיב עצמו בפרוטוקול הדיון מיום 14.10.12.

אני מורה איפוא על ביטול ההחלטה מיום 24.9.12. המשיב ו/או מי מטעמו אשר עבר להתגורר בדירה לאחר שניתנה אותה החלטה, יפנה את הדירה נשוא הבקשה בתוך 7 ימים מהמצאת החלטה זו.

הבקשה למתן צו מניעה נקבעת לדיון ליום 19.11.12 בשעה 09.00.

המשיב ישלם למבקש את הוצאות הבקשה בסך של 5000₪.

ניתנה היום, ה' חשון תשע"ג, 21 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.