הדפסה

אבו סאלח צבע ותנור בע"מ נ' א.ש.ח. השקעות ונכסים בע"מ

בפני
כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן

מבקשת (תובעת)

אבו סאלח צבע ותנור בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד איהאב אבו יונס

נגד

משיבה (נתבעת)

א.ש.ח. השקעות ונכסים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד האשם דלאשה

החלטה

1. לפני בקשה לביטול פסק דין המורה על מחיקת התביעה בהעדר תצהירי עדות ראשית, תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט בסך 5,000 ₪ (פסק דין מיום 12.6.2014). לבקשה צורפו תצהירי עדויות התביעה. בד בבד הוגשה הודעת התובעת בדבר החלפת ייצוג.

2. מדובר בהליך שהחל כתביעה שטרית שהוגשה לביצוע בהוצאה לפועל. נוכח הסכמת הצדדים ניתנה למבקשת רשות להתגונן. עם מתן רשות להתגונן עבר תיק זה למסלול של סדר דין מהיר וניתנה החלטה בדבר השלמת ההליכים והגשת תצהירי עדות ראשית ע"פ התקנות. נקבע מועד לדיון. ב"כ הנתבעת הגיש בשם הצדדים בקשה למתן ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית. ניתנה ארכה עד ליום 15.2.2014, והמועד שנקבע לדיון נדחה מטעמים אלו (ונקבע ליום 13.4.2014). בפועל, לא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת עד למועד זה.

3. כבר בפתח הדיון, עיין בית המשפט בתא"ק 1891-06-11 אותו ביקשו הצדדים לאחד עם תיק זה בראשית ההליכים, "מאחר ושני התיקים נפתחו בגין אותה עילה" (בקשת הצדדים מיום 14.6.2012). ב פתח הפר וטוקול נרשם כך "בית המשפט מעיין בתיק 1891-06-11. מדובר בתיק סגור. התביעה נמחקה בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית על ידי התובעת".

4. מנהל התובעת אשר הופיע לדיון טען כי הדבר נודע לו בבוקר הדיון, אך לא הצליח ליצור קשר עם עורך דינו (שלא הופיע, ושלח במקומו את עו"ד חאלד). כמו כן ציין, כי עליו לבדוק מדוע דבר לא נעשה בתיק והתיק נסגר. גם לא הונח טעם לאי הגשת תצהירים בתיק דכאן. ב"כ הנתבעת ביקש בנסיבות אלו מחיקת התביעה תוך חיוב בהוצאות.

5. לפנים משורת הדין, נקצב לתובעת מועד נוסף להגיש תצהיריה תוך מתן התראה כי "היה ולא יוגשו תצהירי התובעת עד ליום 15.5.2014 תמחק התביעה ללא כל אזהרה נוספת". ב"כ התובעת הגיש בקשה לארכה בת ארבעה ימים "עקב נסיבות אישיות קשות.. שגרמו לעומס עבודה רב במשרדו" ניתנה ארכה, אך תצהירי עדות הראשית לא הוגשו וזאת גם לא בחלוף כמעט חודש לאחר מכן. רק משניתן פסק הדין הוגשה הודעה להחלפת ייצוג בד בבד עם הגשת הבקשה דכאן, וכן הוגשו תצהירי עדויות התביעה.

6. לטענת המבקשת, תצהירי העדות הראשית לא הוגשו בשל נסיבות אישיות טרגיות של ב"כ הקודם; מחלתו הממארת של אביו אשר שמה קץ לחייו וכן בעיות בריאותיות של אשתו- נסיבות שהובילו להיעדרותו של ב"כ הקודם של התובעת ממשרדו ויצרו אצלו עומס עבודה. משנודע למנהל המבקשת אודות נסיבות אלו, פנה ביום 15.6.2014 למשרד ב"כ הקודם ודאג להחלפת ייצוג ובו באותו יום הוכנו על ידו תצהירי עדות ראשית. בנסיבות אלו אין לייחס למבקשת זלזול בהליכי משפט.

7. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, הוגשו כנגדה שתי תביעות שונות (הן התביעה דכאן והן התביעה בתא"ק 1891-06-11) בשל אותה מחלוקת ובכך התובעת גרמה לה נזק כאשר בחוסר תום לב העסיקה אותה בשני הליכים שונים. התנהלות התובעת מלמדת על זלזול בהליכי משפט, שכן לא הגישה תצהירים על אף שנמחקה תביעתה בהליך אחר. נסיבות אישיות לב"כ אינן עילה לאי הגשת תצהירי עדות ראשית ובפרט משידע מנהל התובעת, אשר נכח בדיון, כי מחובתו להגיש תצהירי עדות ראשית וכי תביעה אחרת נמחקה בשל אותו מחדל. טענות התובעת בדבר סיכויי התביעה נטענו בכלליות וללא כל תימוכין.

8. התובעת הגישה תשובה במסגרתה טוענת כי בנסיבות העניין מחובת הצדק לבטל את פסק הדין. התובעת טוענת כי מאותן נסיבות אף לא הוגשו תצהירי עדות ראשית בתא"ק 1891-06-11 ולפיכך אין לייחס לתובעת זלזול בהליכי המשפט. בעקבות זאת הוגשה תביעה חדשה בבית המשפט בקריות. על בית המשפט לשקול בזהירות מתן סעד של מחיקה.

9. עיינתי בטענות הצדדים ונחה דעתי כי דין הבקשה להידחות;
ראשית, אין כל עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. להפך, הוכח לבית המשפט כי החובה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית הובאה לידיעת התובעת בעצמה (באמצעות מנהלה, אשר נכח במעמד הדיון) וכן לב"כ אשר ביקש ארכה וניתנה לו (בקשתו מיום 14.5.2014).

10. גם הנסיבות המצערות שאירעו למשפחת ב"כ התובעת, כפי שהנן מתוארות בבקשה, אינן עילה לאי ביצוע החלטות בית משפט פעם אחר פעם ולהימשכות ההליכים עד אין קץ, בפרט בהליך זה המנוהל בסדר דין מהיר. גם בפסק הדין נרשם "כי מדובר במספר אורכות אשר ניתנו לתובעת לאחר שתביעה קודמת של התובעת נמחקה בשל אותו מחדל". יש לציין, כי נסיבות אלו ידועות היו לב"כ התובעת זה זמן רב; לא זו בלבד, אלא שמאותן סיבות נתבקשה ארכה על ידו להגשת התצהירים (בקשה מיום 14.5.2014). זאת ועוד, וכפי שטוענת התובעת דווקא, מאותן נסיבות בדיוק נמחקה זה מכבר תביעתה בתא"ק 1891-06-11. כך שמדובר בנסיבות אישיות שהיו ידועות לתובעת ובוודאי כי לב"כ מזה זמן רב. חרף זאת לא נערכה מבעוד מועד לייצוג חלופי ו/או לקבלת ארכה נוספת ומאידך המשיכה בניהול התביעה מבלי לציית להחלטות בית משפט.

11. מנהלה של התובעת נכח בדיון שנקבע ליום 13.4.2014 ובמעמד זה הובא לידיעתו כי ההליך המשפטי בתא"ק 1891-06-11 המנוהל בבית המשפט בקריות נמחק בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית. באותו מעמד נרשם לפר' הדיון מפי מנהל התובעת "אני צריך לבדוק מדוע לא נעשה דבר בתיק והתיק נסגר". ממועד זה ועד למועד מתן פסק הדין חלפו כחודשיים תמימים, במהלכם יכול היה מנהלה של התובעת לברר נסיבות אי הגשת התצהירים בשני תיקים אלו ומחיקת ההליך בתא"ק 1891-06-11 הנ"ל, כאשר החלטת בית המשפט וההתראה כי ככל שלא יוגשו תצהירי עדות ראשית עד ליום 15.5.14 תמחק תביעה זו, ניתנה בפניו.

12. כך שקשה לקבל את הטענה כי נסיבותיו האישיות של ב"כ נודעו לו רק ביום 15.6.2014, לאחר מתן פסק הדין, שעה שהתראה בדבר מחיקת ההליכים בהעדר הגשת תצהירים וכן יידוע בדבר אי הגשת תצהירי עדות ראשית ומחיקת ההליך הקודם "באותה עילה" (כפי שניסחו זאת הצדדים) ניתנו בנוכחותו כבר במועד הדיון מיום 13.4.2014. לא למותר לציין כי לדיון זה לא הופיע בא כוחו, ועובדה זו לכשעצמה ראוי היה לו לבררה.

13. יש לציין, כי בהעדר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם תובע מוסמך בית המשפט למחוק ו/או לדחות את התביעה בהעדר הוכחה. במקרה זה, התביעה נמחקה ולא נדחתה, באופן שתוכל התובעת לשוב ולתבוע את זכויותיה בבוא העת ולכשתהיה ערוכה לכך. קביעה זו מאזנת נכונה בין זכותה של התובעת ליומה בבית המשפט לבין אינטרס הנתבע והצורך להבטיח שלא ייגרם לו עינוי דין. בענייננו, אשר אין חולק כי מדובר בנתבע אשר נדרש זה מכבר להליך נוסף בגין אותה עילה, הליך שנמחק מאותם טעמים בדיוק. בין אם התובעת לא ערוכה לניהול תביעתה מאחר שפסק הדין אינו סותם את הגולל על טענות התובעת, איני נדרשת כלל לשאלת סיכויי התביעה (אשר ממילא בשלב זה אינם ברורים דיים).

14. לאור כל האמור הנני מורה על דחיית הבקשה ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד חשוון תשע"ה, 17 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.