הדפסה

אאורה השקעות בע"מ ואח' נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח'

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין: אאורה השקעות בע"מ

ובעניין: עו"ד עמית לדרמן – נאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה
עו"ד חגי אולמן – נאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה

ובעניין: עו"ד עדי פיגל – המנהל המיוחד על-פי הסדר הנושים

ובעניין: 1. אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ – נאמן לסדרת אג"ח 1
2. רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ – נאמן לסדרות אג"ח ה' ו-ו'

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

החלטה

מונחת לפני בקשה מטעם המנהל המיוחד של חברת אאורה השקעות בע"מ ( להלן: "החברה"), עורך הדין עדי פיגל ( להלן: "המנהל המיוחד"), לאישור הוצאות חקירה נוספות ביחס לשעות העבודה שהושקעו עד ליום 15.12.14, וזאת מעבר למכסה שאושרה עוד ביום 3.11.13 במסגרת בקשה מספר 20 להליך.

ביום 29.3.12 אושר הסדר נושים לחברה.

ביום 3.11.13 אישר בית המשפט את העסקת המנהל המיוחד תוך קביעת מכסת שעות כדלקמן:
עד 500 שעות לצורך עבודת המנהל המיוחד; הוצאות נלוות נדרשות, לרבות עבור הייעוץ הכלכלי, בסך של עד 150,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ביום 25.6.14 הגיש המנהל המיוחד דו"ח ביניים, במסגרתו הובהר שנוצלו מרבית השעות בהתאם למכסה שאושרה על ידי בית המשפט. עם זאת, המשיכו המנהל המיוחד והיועץ הכלכלי בעבודתם, וזאת מבלי שבית המשפט אישר תשלום מעבר לשעות שנקבעו בהחלטתו מיום 3.11.13.

ביום 15.12.14 במסגרת בקשה 25 להליך, נקבע כי הצדדים יופנו לגישור והטיפול בדו"ח החקירה יושהה. עוד נקבע כי הנאמנים לאג"ח יהיו צד לגישור.

מהבקשה עולה שבגין התקופה שעד ליום 15.12.14 השקיע המנהל המיוחד 110 שעות נוספות, המסתכמות לסך כספי של 51,300 ₪ בצירוף מע"מ, ואילו היועץ הכלכלי השקיע 80 שעות נוספות שמסתכמות לסך כספי של 32,000 ₪ בצירוף מע"מ.
נאמני ההקפאה, עורכי הדין חגי אולמן ועמית לדרמן, מסכימים לסעד המבוקש אולם מתנים אותו באישור מחזיקי האג"ח. לגישת מחזיקי האג"ח, יש להורות על כך שהליכי החקירה המבוצעים על ידי המנהל המיוחד יימשכו לצד הליך הגישור. בד בבד, בשים לב להפסקת החקירה, מחזיקי האג"ח מתנגדים לתוספת השכר המבוקשת מטעם המנהל המיוחד. הכנ"ר סבור כי היה ראוי לבקש אישור מחריגה בהיקף השעות מראש ולא בדיעבד. עם זאת, בכפוף להסכמת מחזיקי האג"ח, מותיר הכנ"ר את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט.

עסקינן בבקשת המנהל המיוחד של החברה לאשר תשלום שכר טרחה עבור שעות נוספות שהשקיע לשם הכנת דו"ח החקירה מעבר לשעות שהוקצו לו במסגרת החלטת בית המשפט. מדובר במכסת שעות שהושקעה עד ליום 15.12.14, המועד שבו נקבע שהליכי החקירה יושהו בעקבות הליך הגישור שהוסכם על דעת הצדדים. מקובלת עלי עמדת הכנ"ר שלפיה דרך המלך לבקשות אלה צריכה להיעשות מראש ולא בדיעבד. עם זאת, אין להקל ראש במלאכת המנהל המיוחד ובעובדה שהשקיע שעות רבות לשם הגשת הדו"ח הסופי ושמלאכתו טרם הסתיימה.

לאחר שקלול הנתונים וטענות הצדדים הגעתי לידי מסקנה שבשלב זה ובהינתן שההליך הופנה לפסים של גישור, כי נכון יהיה להורות על תשלום מחצית מהסכום המבוקש. כלומר סך 25,650 ₪ בתוספת מע"מ למנהל המיוחד וסך 16,000 ₪ בצירוף מע"מ ליועץ הכלכלי.

הפסיקה הסופית תעשה לאחר שיתברר הליך הגישור.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ד' אדר תשע"ה, 23 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.