הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע בב"נ 36567-09-17

בפני
כבוד השופט הבכיר ג'ורג' אמוראי

המבקשים

  1. דיאב אבו דיה
  2. יוסף אבו סהיבאן

עו"ד גלעד אבני

נגד

המשיבה
מדינת ישראל - המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין פמ"ד
עו"ד אסף שטרן

החלטה

בקשה לביטול צו הפסקה שיפוטי שניתן ביום 19/09/2017.
במסגרת צו ההפסקה השיפוטי בית המשפט הורה למבקשים ואדם נוסף ( רפאל עזריה) וכל מי מטעמם, להפסיק את השימוש והעבודות המבוצעות במקרקעין הידועים כגוש 37955 חלקה 5 בשגב שלום.
בהחלטה מיום 17/10/17 בית המשפט העביר את הבקשה לתגובת המשיבה תוך שנרשם כי: "צו ההפסקה השיפוטי עומד בתוקפו עד להחלטה אחרת".
תגובת המשיבה נתקבלה בצירוף הודעות ביחס להפרת הצו והמבקשים הגישו את התייחסותם להפרה הנטענת.
לטענת המבקשים הם קיימו את צו ההפסקה השיפוטי והפסיקו את השימוש בגדר ההיקפית ואת פיזור האספלט הגרוס. עוד טענו, כי המשך פעילות שוק הרוכלים מותרת לפי הוראות ס' 25 א לתקנות התכנון והבניה ( עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014.

דיון:
על המבקש סעד מבית המשפט לפרוס את מלוא התשתית העובדתית ולהחליט האם הוא מבקש סעד מבית המשפט או עושה דין לעצמו.
בענייננו, המבקשים בחרו בחלופה של עשיית דין עצמי.
בית המשפט רואה בחומרה יתרה את התנהלות המבקשים, כמפורט:
את התנהלות המבקשים יש לבחון בהיבט הרחב של ההליכים המשפטים אשר נוהלו ומתנהלים בין המבקשים למשיבה, ביחס למקרקעין, הליכים שמקורם בביצוע עבודות להכשרת שוק רוכלים והפעלת שוק למטרה מסחרית, בשטח של כ-15,000 מ"ר. תחילתם של ההליכים באיתור עבודות בניה במקרקעין, חקירת המבקשים והאדם האחר ( רפאל עזריה) בפני נציג המשיבה, הוצאת צו הריסה מנהלי לעבודות הבניה שבוצעו, הוצאת צו הפסקה מנהלי ולבסוף מתן צו הפסקה שיפוטי, והכל ביחס לעבודות הכשרת השוק והשימוש שבוצע בפועל לשוק רוכלים, על ידי המבקשים.
מודעות המבקשים למהות ההליכים שננקטו כנגדם עולה מתוך הטענות שנטענו על ידם במסגרת הבקשה והתצהירים שצורפו.
המבקשים היו בכל העת מיוצגים וכבר במהלך חקירותיהם בפני נציגי המשיבה נחקרו ביחס לפעולות שנעשו לצורך הכשרת השוק וכן השימוש שנעשה בהפעלת השוק. מהתשובות שנמסרו על ידם עולה בבירור מודעותם לצורך בקבלת היתרים לצורך הפעלת השוק. {מפנה לחקירות המבקשים - נספח 5 ונספח 6 לבקשת המשיבה מיום 14/09/17}
זאת ועוד, מודעות ביחס לשימוש האסור במקום נלמדת אף מעמדת המועצה עליה הם נסמכים, שם נרשם במפורש כי לצורך הפעלת השוק עליהם לפנות לאישור ועדת נגב מזרחי ולקבל את הנחיותיהם.
חרף האמור, ומודעותם ביחס לשימוש האסור שנעשה במקרקעין, התעלמו המבקשים מצו ההפסקה השיפוטי, שכלל הן את עבודות הבניה שבוצעו והן את השימוש שנעשה, והטענה לפיה הצו אינו ביחס להפעלת השוק מתחכמת ואינה מניחה את הדעת.
במקום לפעול בהתאם להנחיות שקיבלו, הן על ידי המועצה המקומית והן כפי שנתבקשו במהלך חקירותיהם, פעלו הם על דעת עצמם לקביעת עובדות בשטח ולאחר מכן פנו לבית המשפט.
המבקשים פנו בשתי בקשות האחת לביטול צו הריסה מנהלי והשניה לביטול צו הפסקה שיפוטי, וזאת באמצעות המייצג הנוכחי, כאשר בקשה קודמת ( שהוגשה על ידי מייצג אחר) נמחקה על הסף בשל הסתרת פרטים מהותיים והצגה חלקית של העובדות.
ההליכים שננקטו על ידם מהווים ניצול לרעה של זכות דיונית שכל מטרתה להשהות ולסכל ביצוע צווים אשר נועדו לאכוף את דיני התכנון והבניה.

התנהלות זו של המבקשים נעשתה בהתרסה לאורך זמן ולעיני כל בסמוך לכביש ראשי, ופגעה קשות בשלטון החוק ובאמון הציבור בבית המשפט. יש במעשים אלו בכדי לשדר מסר מוטעה לציבור בכללותו לפיו אין הכרח לכבד צווים. אם לא די בכך, להתעלמות זו קדמה התעלמות מצו הפסקה מנהלי שנמסר למבקשים ביום 14/08/17 במהלך חקירת המבקש 1. אף אם המבקשים סברו כי המשך הפעלת השוק אינה מהווה הפרת הצו, הרי שהם מודעים היטב לכך שטענותיהם לגבי המשך השימוש טרם הוכרע, והיה עליהם לקיים את הצו הן ביחס לעבודות הבניה והן ביחס לשימוש שנעשה במקרקעין. להתנהלות זו השלכות ישירות על הנכונות להיעתר לסעד המבוקש.
המבקשים בחרו לקבוע עובדות בשטח תוך התעלמות מהגרעין הקשה של צו ההפסקה ( המנהלי והשיפוטי) וזאת בהיותם מיוצגים, והדבר תומך בדחיית הבקשה תוך חיוב בהוצאות שכן: "אכן דלתי בתי המשפט פתוחות במקום שהמחוקק פתחן, אך להליכי סרק, שמטרתם לאפשר למפר החוק ליהנות מהפרתו עוד, צריך להיות מחיר גם על ידי הוצאות" ( רע"פ 5399/10 מוחמד חסן סלאמה נ' מדינת ישראל)

מעבר לאמור לעיל, אף לגופן של הטענות בית המשפט קובע כי דינה של הבקשה להידחות וזאת מהנימוקים המפורטים בסעיפים 18-25 לסיכומי המשיבה מיום 14/11/17.
זאת ועוד, המבקשים לא הוכיחו כל זכות במקרקעין, ונסח המקרקעין שצורף לבקשת המשיבה ( נספח 1) כמו גם שטר המכר שצורף לבקשת המבקשים ( נספח ה') מצביעים על רישום האחר ( רפאל עזריה), שאינו צד לבקשה, כבעל זכות על חלק קטן בלבד מהשטח מושא צו ההפסקה השיפוטי.
לסיכום:
המדובר במבקשים אשר התעלמו ביודעין מצו הפסקה מנהלי ובהמשך מצו הפסקה שיפוטי, תוך פנייה לסעד מבית המשפט בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפים תוך שימוש לרעה בזכות דיונית והמשך פעילות מסחרית במקרקעין.
צו ההפסקה השיפוטי מיום 19/09/2017 כלל הן את עבודות הבניה והן את השימוש שנעשה במקרקעין והוצא כדין על בסיס ראיות ותשתית כמתחייב בדין.
לפיכך, דין הבקשה לביטול צו ההפסקה השיפוטי נדחית.
מחייב את המבקשים בהוצאות משפט לטובת המשיבה ע"ס 15,000 ₪ שישולמו עד ליום 31/12/2017.
מחייב את המבקשים בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה ע"ס 30,000 ₪ שישולמו עד ליום 31/12/17.
ניתנה היום, ט' כסלו תשע"ח, 27 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.

חתימה