הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 70797-07-17

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
חמיס עמאש, ת"ז XXXXX277
להלן: "החייב"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד איתן שווץ
להלן: "המנהל המיוחד"

החלטה

לאחר עיון בבקשת החייב ולאור תגובת המנהל המיוחד מיום 5.12.17 , אני נעתר לבקשת החייב לנהל עסק עצמאי (עוסק מורשה) מיום 9.11.17 , בכפוף לתנאים הבאים ואשר חלקם פורט בתגובת המנהל המיוחד:

1. פעילות החייב תבוצע על בסיס מזומן וללא נטילת אשראים חדשים. לחילופין- החייב יפעיל את העסק באמצעות חשבון בנק שאינו מצוי ביתרת חובה, לא יצור יתרת חובה בחשבון זה במהלך עבודתו ולא ימשוך שיקים. החייב ימציא את אישור הבנק על קיום המגבלות האמורות וכן ימציא מדי חודש בחודשו תדפיס המפרט פעולות שנעשו בחשבון.
החייב יהיה מנוע מכיסוי יתרת חובה בחשבון קיים לשם הפעלת העסק, וכן בתשלום כלשהו לספק ו/או כל נושה אחר בגין חוב שנוצר טרם מועד הגשת הבקשה לפש"ר, שכן פעולה זו משמעותה העדפת נושים והיא אסורה עפ"י הוראות הפקודה.

2. החייב ימציא למנהל המיוחד, מדי חודשיים, עד לא יאוחר מה- 15 לחודש את המסמכים שלהלן:
2.1 דו"ח פעילות כספית לתקופה הרלוונטית.
2.2 העתקי דיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי לתקופה הרלוונטית.
2.3 דו"ח מלאי מפורט לתקופה האמורה.
2.4 דו"ח על כל הוצאות פעילות העסק, לרבות תשלום המיסים המתחייבים בגין פעילות העסק. תשלומים אלו ישולמו על ידי החייב מבלי שיפגע התשלום החודשי בו חוייב החייב במסגרת הליך הפש"ר.

3. החייב ימציא למנהל המיוחד, מדי שנה, דו"ח כספי.
4. החייב לא יעסיק עובדים בשכר.

5. החייב ימציא אישור מרשויות המס כי נמסרה להן הודעה על צו הכינוס ועל רצון החייב להמשיך לנהל עסק עצמאי.

6. קופת הכינוס של החייב לא תישא בכל הוצאה או עלות ככל שתיגרם כתולדה מניהול העסק, ובכלל זה לא תחוב כל אחריות מתוקף כל מחדל או מעשה במערכת ההתנהלות שבין החייב לבין שלטונות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.

אני מפנה את תשומת לב החייב לכך כי אי עמידה בתנאים המנויים לעיל עלולה להוביל לביטול הליכי הפש"ר.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ח, 16 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.