הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 47275-12-16

בפני
כב' השופט שמואל מנדלבום

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
מחמוד מוראד, ת"ז XXXXX748
גדיר הנא, ת"ז XXXXXX386
להלן: "החייבים"
ובעניין:
הכונס הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"
ובעניין:
עו"ד ולטמן שירי
להלן: "המנהלת המיוחד ת"

פסק דין
בפניי בקשה של המנהל המיוחד לביטול ההליך וזאת בשל מחדליהם של החייבים מחמוד מוראד ת"ז XXXXX748 והחייבת גדיר הנא ת"ז XXXXXX386 (להלן: " החייבים").
כמפורט בבקשה מיום 3.10.17, החייבים אינם משלמים את התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצווי הכינוס שניתנו בעניינם –בעניינה של החייבת צו כינוס מיום 13.2.17 ובעניינו של החייב צו כינוס מיום 15.2.17-שבהם הושת על כל אחד מהחייבים תשלום תשלום חודשי בסך של 500 ₪, ולחובת החייבים נצבר חוב פיגורים בגין 8 תשלומים חודשיים בסכום כולל של 4,000 ₪.
כמו כן החייבים אינם מגיש דו"חות חודשיים כנדרש ולא המציאו למנהלת המיוחדת מסמכים שנדרשו על ידה.
עוד צויין בבקשה כי חקירת החייבים שנקבעה ליום 9.7.17 בוטלה עקב המחדלים שצברו וכי לפנים משורת הדין ניתנה לחייבים הזדמנות נוספת לסילוק מחדליהם עד ליום 9.8.17 וככל שיעשו כן חקירתם תתקיים במשרדי המנהלת המיוחדת ביום 3.10.17. ואולם, חרף האמור, החייבים לא פעלו להסרת המחדלים ובשל כך החקירה שנקבעה ליום 3.10.17 לא התקיימה והוגשה הבקשה דנן.
ביום 16.10.17 הוריתי כי על החייבים חלה החובה להגיש עד ליום 15.11.17 אישור של המנהל ת המיוחד ת בדבר סילוק מחדליהם, שאם לא כן יבוטל ההליך ללא התראה נוספת.
עד היום לא הוגש האישור הנדרש מהחייבים, ובמקומו הוגשה ביום 26.11.17 הודעת המנהל ת המיוחד ת לפיה החייבים לא הסירו את מחדליהם, ואף נצבר לחובתם חוב פיגורים לחודשיים נוספים, כך יוצא שהחייבים לא שילמו מאומה לקופת הכינוס מיום מתן צוי הכינוס בעניינם ולא הגישו ולו דו"ח חודשי אחד כנ דרש. החייבים גם לא המציאו את המסמכים שנדרשו על ידי המנהלת המיוחדת.
לאור כל האמור לעיל, ולאחר שניתנה לחייבים ההתראה הנדרשת וחרף זאת כלל לא הגיבו להחלטה מיום 16.10.17 , אין לי אלא לראות את החייבים כמי שוויתרו על הצורך בהמשך ההליך, ועל כן אין מנוס אלא למחוק את הבקשה העיקרית בתיק להכרזת החייבים כפושטי רגל.
יובהר כי מחדלי החייבים כאשר הם חוסים תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן בתיק, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייבים, אשר מחד גיסא נהנים מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינם ממלאים את הנדרש מהם במסגרת הליך הפש"ר.
בעניין זה נאמר כבר על ידי בית המשפט העליון (כב' השופטת פרוקציה) כי:
"אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב"כרטיס כניסה" להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום ליבו. כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה..."
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.2009, דגשים שלי ש.מ).
החייבים כאמור לעיל, לא מילאו בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליהם, וממילא אינם זכאים יותר להגנת ההליך.
לפיכך אני מורה על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל על כל השלכותיה.
בנסיבות אלו, כל ההגבלות שהוטלו בצו הכינוס מבוטלות, למעט צו עיכוב יציאה שיעמוד בתוקפו 90 יום נוספים.
כספים שייוותרו אם ייוותרו בקופת הכינוס ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות ההליך על פי התקנות, והיתרה ככל שתיוותר תועבר לתיקי ההוצאה לפועל בהם מתנהלים הליכים כנגד החייבים, בהתאם להוראות הדין בדבר סדר קדימויות בין נושים המנהלים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייבים.
החייבים יהיו רשאים להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי ב"כ החייבים, ואולם תנאי להגשת בקשה לביטול פסק הדין הינו הפקדת סך של 9,000 ₪ בקופת בית המשפט וכן צירוף אישור המנהל המיוחד בדבר הסרת מחדלי החייבים, והחייבים יצרפו פסק דין זה לכל בקשה חדשה שתוגש אם תוגש על ידם.
ככל שהחייבים לא יגישו בקשה לביטול פסק הדין ויבקשו להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל, אני מורה כי הם לא יהיו רשאים לעשות כן אלא בחלוף 12 חודשים ממועד פסק דין זה, וזאת לאור היקף מחדליהם של החייבים והתקופה הממושכת שבה נמשכו מחדלי החייבים, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו 2.4.14).

ניתן היום, כ"ח כסלו תשע"ח, 16 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.